Hyrje

Planifikimi strategjik është një dokument i shkurtër i shkruar që ka natyrë vizionare, konceptuale dhe drejtuese që përshkruan qëllimin e kompanisë, udhëzimet dhe strategjitë për arritjen e qëllimit bazuar në mjedisin në të cilin kompania po operon. Hartimi i dokumentit të planit strategjik mundëson që ai të kuptohet më mirë nga partnerët dhe nga stafi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse staf i ri punësohet në kompani.

Arsyeja e planifikimit strategjik është të ndihmojë kompaninë në krijimin e përparësive dhe për të shërbyer më mirë nevojat e palëve të interesuara. Një plan strategjik duhet të jetë fleksibël, praktik dhe të shërbejë si një udhëzues për zbatimin e programeve, vlerësimin se si po ecin këto programe dhe bërjen e ndryshimeve kur është e nevojshme.

Bazuar në sa me sipër, kuptimi i konceptit të strategjisë dhe njohuritë mbi të janë te rëndësishme sepse burimet në dispozicion për të arritur qëllimet janë zakonisht të kufizuara. Në mbështetje të planifikimit strategjik, strategjia në përgjithësi përfshin vendosjen e qëllimeve, përcaktimin e veprimeve për të arritur qëllimet dhe mobilizimin e burimeve për të ekzekutuar veprimet. Një strategji përshkruan se si do të arrihen qëllimet përfundimtare me mjetet ose burimet.

Ky kurs është receta e plotë për të kuptuar, përcaktuar, formuluar, zbatuar dhe rishikuar strategjinë dhe planifikimin strategjik .

Pritshmëritë në përfundim te trajnimit

Pjesëmarrësit do të:

 • Kenë njohuri dhe nje kuptim më të mirë të strategjisë, rolit te saj si dhe ndryshimitmidis strategjisë me taktikat
 • Jenë të aftë të përshkruajnë funksionet e strategjisë dhe të krahasojnë modele të ndryshme të strategjisë
 • Marrin njohuri rreth planifikimit strategjik dhe do të dinë se si në mënyrë efektive të analizojë dhe zbatojnë njohuritë e fituara për planifikimin strategjik
 • Zhvillojnë një kuptim praktik të aplikimit të strategjive të ndryshme dhe planifikimit strategjik të organizatës
 • Njohin rëndësinë e përzgjedhjes së strategjive dhe rreziqet e planifikimit strategjik
 • Dinë si te identifikojnë elementët e planifikimit strategjik
 • Dinë si të zbatojnë planifikimin strategjik

Përmbledhje e temave

Moduli 1: Strategjia dhe Rëndësia e saj
 • Përkufizimi i strategjisë dhe kuptimi i rolit te saj, krahasimi i strategjisë me taktikat
 • Strategjia e përcaktuar
 • Strategjia krahasuar me taktikat
 • Tre elementet për një strategji te suksesshme
 • Rëndësia e strategjisë
Moduli 2: Tipet e strategjive
 • Tre nivelet e strategjive
 • Llojet e strategjive
  • Strategjia e nivelit kompani
  • Strategjia Wheelan dhe Hunger
  • Diversifikimi
 • Strategjia e nivelit biznes
 • Strategjia e përgjithshme e Porterit
 • Strategjia e Pozicionimit
 • Treacy & Wiersema Strategy
 • Strategjia e nivelit funksional
 Moduli 3: Procesi i Planifikimit Strategjik
 • Përkufizimi i planifikimit strategjik
 • Përfitimet e planifikimit strategjik
 • Modeli i planifikimit strategjik
 • Kufizimi i planifikimit strategjik
 • Politika strategjike e menaxhimit
Moduli 4: Modeli i planifikimit strategjik
 • Vlerësimi për përcaktimin e pozicionit strategjik
 • Hartimi i vizionit, misionit, vlerave dhe kompetencave
 • Ndërtimi i planit
 • Menaxhimi i strategjisë dhe performancës
 • Testimi i strategjisë
 • Kushtet e zbatimit të planit strategjik

Të dhëna rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë
 • Numri i pjesëmarrësve: Deri në 10 persona grupi
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension” | Rruga Moskat (pranë LSI – ish Blloku) | Tiranë
Ndaje me miqtë

Program Trajnimi: Planifikimi Strategjik

×

Powered by WhatsApp Chat

×