Konsulencë në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

Dimension HR mund të ofrojë konsulencë në ndërtimin e Sistemit të Menaxhimit të BNJ (HRMS). Më poshtë po listojmë disa strategji kyçe ku përqëndrohen konsulentët e BNJ.

Ky proces i ndihmon ata të përqëndrohen në çështjet kryesore të biznesit, të rrisin efikasitetin e burimeve, të ofrojnë përparësi mbi strategjitë e burimeve njerëzore dhe të përmirësojnë shërbimet për punonjësit e tyre.

Strategjitë për të rekrutuar talente:

 • Zhvillimi i proceseve efektive të rekrutimit dhe on-bording.
 • Implementimi i strategjive për të tërhequr dhe mbajtur talentet më të mira.
 • Përdorimi i qasjeve inovative për marketimin e brandit të punëdhënësit në lidhje me BNJ.

Angazhimi dhe stabiliteti i punonjësve:

 • Projektimi i politikave për të përmirësuar kënaqësinë dhe angazhimin e punonjësve.
 • Implementimi i strategjive të ruajties së stabilitetit të BNJ, për të minimizuar largimin e tyre.

Menaxhimi i Performancës:

 • Vendosja e sistemeve të vlerësimit të performancës.
 • Sigurimi i udhëzimeve për përcaktimin e qëllimeve dhe planeve për përmirësim të performancës.

Trajnim dhe Zhvillim:

 • Identifikimi i nevojave për trajnim dhe krijimi i programeve të zhvillimit
 • Promovimi i të mësuarit të vazhdueshëm dhe zhvillimit profesional.

Menaxhimi i Ndryshimeve:

 • Ndihma e organizatave në menaxhimin dhe implementimin e ndryshimeve në mënyrë efektive.
 • Mbështetja e punonjësve gjatë tranzicionit.

Respektimi i Ligjit dhe mbështetje ligjore në apektet e legjislacionit të punës:

 • Sigurimi që praktikat e BNJ janë në përputhje me ligjet dhe rregulloret e punës.
 • Dhënia e këshillave në çështje ligjore të lidhura me BNJ.

Planifikimi i Fuqisë Punëtore:

 • Zhvillimi i strategjive për nevojat e ardhshme të fuqisë punëtore.
 • Adresimi i planeve të rekrutimit dhe gjetjes se talenteve.

Integrimi i Teknologjisë:

 • Këshillimi për implementimin e zgjidhjeve teknologjike të BNJ.
 • Sigurimi i përdorimit efektiv të mjeteve të Sistemit të Informacionit të Burimeve Njerëzore (BNJIS).

Diversiteti, Barazia dhe Përfshirja (DBP):

 • Zhvillimi i strategjive për të nxitur diversitetin dhe përfshirjen në vendin e punës.
 • Implementimi i nismave për të adresuar çështjet e barazisë dhe përfshirjes.

Këshillimi Strategjik i BNJ:

 • Harmonizimi i strategjive të BNJ me objektivat e përgjithshme të biznesit.
 • Dhënia e udhëzimeve strategjike për udhëheqjen ekzekutive.

Dimension HR sjell ekspertizë në menaxhimin e këtyre fushave për të mbështetur bizneset në optimizimin e praktikave të tyre në burime njerëzore.

Na kontaktoni

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×