Hyrje

Menaxhimi i projektit është nje proces dinamik planifikimi, organizimi motivimi ne përdorimin e kontrolluar e te strukturuar te  burimeve te vena ne dispozicion për arritjen e qëllimeve specifike në aspekte te ndryshme te jetës ose biznesit.

Projekt është tërësia e aktiviteteve te lidhura me njeri tjetrin, qe kryhen ne menyre te organizuar, qe ka nje FILLIM dhe nje MBARIM te përcaktuar qe prodhon një produkt, shërbim për të përmbushur qëllimet dhe objektivat unike qe sjellin ndryshime të dobishme. Natyra e përkohshme e projekteve qëndron në kontrast me aktivitetet e zakonshme te biznesit apo te jetës se perditeshme që janë aktivitete funksionale të përsëritura, të përhershme ose gjysmë të përhershme për të prodhuar produkte ose shërbime.

Sfida kryesore e menaxhimit të projektit është arritja e të gjitha qëllimeve dhe objektivave të projektit, brenda afatevee buxhetit te percaktuar dhe me cilësinë e kërkuar. Ne kete kuadër, kërkohet që të optimizohet alokimi i inputeve të nevojshme dhe t’i integrohen ato për të përmbushur objektivat e paracaktuara.

Pritshmëritë në përfundim te trajnimit

Pjesmarresit do te :

 • Kene nje kuptim me te qarte te aspekteve baze te Menaxhimit te Projetit duke perfshire Rolin e Menaxherit te Projektit, Planifikimit te Projektit, Reziqeve te Projektit, angazhimit te Stakeholders, etj.
 • Dine cfare eshte nje project, hapat qe duhen ndjekur per perfundimin e projektit ne afat dhe brenda buxhetit te percaktuar.
 • Njohin teknika te thjeshta dhe menyra per planifikimin dhe ndjekjen e projektit.
 • Dine te identifikojne detyrat e projektit dhe burimet per realizimin e tij, si te zberthejne detyrat ne aktivitete dhe te pergatisin grafikun perkates te realizimit te tyre
 • Dine si te pergatisin, administrojne e modifikojne buxhetin e projektit dhe grafikun e realizimit te aktiviteteve me qellim arritjen e afateve dhe objektivave.
 • Marrin njohuri ne analizen dhe manaxhimin e Riskut per projektin.
 • Dine sit e menaxhojne ndryshimet ne project dhe sit e trajtojne problematikat qe lindin gjate ekzekutimit te projektit
 • Dine te pergatisin nje plan te projektit, ekzekutimit dhe perfundimit te tij.

Përmbledhje e temave

Moduli 1: Koncepte Baze në Menaxhimin e Projekteve

Çfare eshte nje Projekt

 • Cfare eshte nje Projekt?
 • Termat kryesore qe perdoren ne ne Projekt
 • Qellimi i Projektit. Dallimi midis Projektit dhe Jo-Projektit
 • Cikli i nje Projekti

Deshtimi dhe suksesi i projektit

 • Deshtimet e Projektit
 • Sukseset e Projektit

Definicioni i Menaxhimit të Projekteve

 • Percaktimi i Menaxhimit te Projektit
 • Nevoja për Menaxhimin e Projekteve
 • Cfare eshte Menaxhimi i Projekteve
 • Përdorimi i Menaxhimit të Projekteve
 • Aktivitetet kryesore te Menaxhimit te Projektit
Moduli 2: Perqasje ne Menaxhimin e Projekteve
 • Struktura e Menaxhimit te Projektit. Rolet dhe përgjegjësitë
 • Cilesite e Menaxherit te Projektit
 • Fazat e Menaxhimit te Projektit
 • Hapat ne hartimin e Projektit
 • Plani i Menaxhimit te Projektit
Moduli  3: Fazat e Pergatitjes dhe Menaxhimit te Projektit
 • Definicioni
 • Planifikimi
 • Ekzekutimi
 • Monitorimi, Vleresimi, Raportimi
 • Mbyllja
Moduli  4:  Monitorimi, Kontrolli dhe Vleresimi i Projektit
 • Ku konsiston Monitorimi i Projektit
 • Elementet e Projektit qe monitorohen
 • Menaxhimi i ndryshimeve ne Projekt
 • Raportimi
 • Vleresimi i Projektit

Të dhëna rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë
 • Numri i pjesëmarrësve: Deri në 10 persona grupi
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension” | Rruga Moskat (pranë LSI – ish Blloku) | Tiranë
Ndaje me miqtë

Program Trajnimi: Menaxhimi i Projektit

×

Powered by WhatsApp Chat

×