Hyrje

Programi i Excelit, i përdorur nga Microsoft Office, është një nga mjete më të rëndësishme dhe të përdorura për punën me të dhëna të tabelave, llogaritje, grafika dhe shumë funksione të tjera. Disa nga arsyet pse Exceli është i rëndësishëm janë:

Organizimi i të dhënave: Exceli ofron një platformë të lehtë për të organizuar dhe manipuluar të dhënat në forma dhe tabele. Mundëson shpërndarjen e informacionit në mënyrë të strukturuar.

Llogaritjet automatike: Exceli është i njohur për funksionet e tij të llogaritjeve automatike. Përdoruesit mund të kryejnë llogaritje komplekse duke përdorur formula dhe funksione të ndryshme.

Grafikë dhe vizualizimet: Programi ofron mjetet për krijimin e grafikëve dhe vizualizimeve të dhënash, duke e bërë të lehtë për të kuptuar dhe komunikuar informacionin.

Të dhënat e ndërlidhura: Mundëson përdoruesit të lidhin dhe referojnë të dhëna nga një vend në tjetrin brenda një dokumenti Excel, duke e bërë të lehtë ndjekjen dhe përdorimin e të dhënave.

Automatizimi i detyrave: Exceli ka aftësinë për automatizimin e shumë detyrave përmes makroave dhe skriptave të personalizuara, duke e bërë të mundur për përdoruesit të ndërtojnë procese të personalizuara.

Analizat e të dhënave: Përdoruesit mund të kryejnë analiza të thella të të dhënave përmes tabelave dinamike, diagramave dhe filtreve për të nxjerrë informacione të rëndësishme.

Raportimi dhe prezantimi: Exceli është një mjet i shkëlqyeshëm për krijimin e raporteve të strukturuara dhe prezantimeve të dhënash për të komunikuar me të tjerët.

Ky modul trajnimi mund te ndahet ne Nivel mesatar dhe ne Nivel te avancuar.

Pritshmëritë në përfundim te trajnimit

Pjesëmarrësit do të përfitojnë aftësitë:

Aftësitë Themelore të Përdorimit: Kenë njohuri të mjaftueshme për përdorimin e bazave të Excelit, duke përfshirë krijimin e tabelave, vendosjen e të dhënave, dhe përdorimin e formulave themelore.

Aftësitë në Formulat dhe Funksionet: Ata duhet të jenë në gjendje të përdorin formulat dhe funksionet e zakonshme të Excelit për të kryer llogaritjet, duke përfshirë funksionet matematikore, logjike dhe tekstuale.

Organizimi dhe Filtrimi i Tabelave: Kenë aftësi për të organizuar dhe filtruar të dhënat brenda tabelave, duke përdorur opsione të tilla si filtrat automatikë dhe filtrat e përparuara.

Krijimi i Grafikëve të Thjeshtë: Jenë në gjendje të krijojnë grafika të thjeshta nga të dhënat, duke përdorur opsione të ndryshme për llojet e grafikëve në Excel.

Njohuri për Tabelat Dinamike: Te kenë njohuri të caktuar për krijimin dhe përdorimin e tabelave dinamike për analiza më të thella të të dhënave.

Aftësia për Lidhjen e të Dhënave: Duhet të kuptojnë si të lidhin dhe referojnë të dhëna nga një vend në tjetrin brenda një dokumenti Excel ose ndër dokumente të ndryshme.

Përdorimi i Funksioneve të Avancuara: Pjesëmarrësit pritet të jenë në gjendje të përdorin funksione të avancuara të Excelit, si VLOOKUP, HLOOKUP, IF, dhe INDEX-MATCH për zgjidhjen e problemave më komplekse.

Aftësia për të Kuptuar dhe Përdorur Makroet (Opsionale): Nëse trajnimi ka përfshirë njohuri mbi automatizimin e detyrave duke përdorur makroet, pritet që pjesëmarrësit të kenë një kuptim themelor për përdorimin e tyre.

Efikasiteti në Përdorimin e Kohës: Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të përdorin Excelin në mënyrë efikase dhe të kuptojnë strategji për të përmirësuar produktivitetin e tyre.

Përmbledhje e temave

Moduli 1: Funksionet
 • Përdorimi i funksioneve të “Ngjitjes”
 • Funksionet e gatshme
 • Referencat absolute dhe relative
 • Përdorimi i emërtimeve në funksione
 • Funksionet e përbëra
 • Funksionet logjike (SUMIF, COUNTIF)
 • Përdorimi i VLOOKUP
Moduli 2: Punimi i të dhënave
 • Përdorimi i Excel-it si databazë
 • Renditja e të dhënave
 • Renditjet dhe filtrimet e përbëra
 • Përdorimi i “Data Form”
 • Krijimi i nëntotaleve
Moduli 3: Punimi me të dhëna të jashtme
 • Konsolidimi i të dhënave
 • Lidhja me një “workbook” tjetër
 • Marrja e të dhënave nga interneti
Moduli 4: Grafikët
 • Përzgjedhja e të dhënave
 • Krijimi i grafikut
 • Zgjedhja dhe rregullimi i grafikut
 • Ruajtja e modelit të grafikut
Moduli 5: Tabelat
 • Krijimi i tabelave
 • Formatimi i tabelave
 • Llogaritjet automatike në tabela
Moduli 6: Veglat ndërvepruese
 • Mbrojtja e skedarit
 • Mbrojtja e faqeve të punës
 • Ndarja e skedarit me të tjerë
 • Gjurmimi i ndryshimeve
 • Përdorimi i Hyperlinks
Moduli 7: Auditimi i të dhënave
 • Kontrollimi i formulave
 • Ndjekja e prejardhjes dhe pasardhjes
 • Kontrolli i gabimeve
Moduli 7.1: Analizat në Excel
 • Përdorimi i “Scenario Manager”
 • Përdorimi i “Goal Seek”
 • Përdorimi i “Solver”
Moduli 8: Tabelat e të dhënave
 • Tabelat me 1 ose 2 ndryshore
 • Formatimi i kushtëzuar
 • Kushtëzimi i të dhënave
Moduli 9: Punimi me konturet
 • Vendosja e një konturi
 • Konturet automatike
 • Krijimi i grupeve dhe nëntotaleve
Moduli 10: Analizimi i të dhënave me tabela përmbledhëse (Pivot)
 • Krijimi i tabelës përmbledhëse
 • Vendosja, lëvizja dhe fshirja e fushave të tabelës.
 • Shfaqja dhe fshehja e fushave
 • Grupimi, ç’grupimi, riemërimi i fushave
 • Formatimi i tabelës
 • Rifreskimi i tabelës
Moduli 11: Macro-t
 • Çfarë janë Macro dhe VBA
 • Përdorimi i Macro-s
 • Ruajtja e një macro dhe caktimi i një butoni
 • Redaktimi i kodit të macro-s
 • Macro-t automatike

Të dhëna rreth trajnimit

 • Ky trajnim organizohet prane kompanive” inhouse” dhe kohezgjatja varion 2-4 dite sipas moduleve te kerkuara.
 • Numri i pjesëmarrësve: Deri në 10 persona grupi.
Ndaje me miqtë

Program Trajnimi: EXCEL

×

Powered by WhatsApp Chat

×