Pse është i rëndësishëm trajnimi “Menaxhim Projekti”?

Menaxhimi i projektit është një proces dinamik planifikimi, organizimi, motivimi në përdorimin e kontrolluar e të strukturuar të burimeve të vëna në dispozicion për arritjen e qëllimeve specifike në aspekte të ndryshme të jetës ose biznesit.

Sfida kryesore e menaxhimit të projektit është arritja e të gjitha qëllimeve dhe objektivave të projektit, brenda afateve të buxhetit të përcaktuar dhe me cilësinë e kërkuar.

Në këtë kuadër kërkohet që të optimizohet alokimi i inputeve të nevojshme dhe te integrohen ato për të përmbushur objektivat e paracaktuara.

Pritshmëritë në përfundim të trajnimit

Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:

 • Të dinë çfarë është një projekt, hapat që duhen ndjekur për përfundimin e projektit në afat dhe brenda buxhetit të përcaktuar.
 • Të njohin teknika të thjeshta dhe mënyra për planifikimin dhe ndjekjen e projektit.
 • Të dinë të identifikojnë detyrat e projektit dhe burimet për realizimin e tij, të zbërthejnë detyrat në aktivitete dhe të përgatisin grafikun përkatës të realizimit të tyre.
 • Të kenë një kuptim më të qartë të aspekteve bazë të Menaxhimit të Projektit duke përfshirë Rolin e Menaxherit të Projektit, Planifikimit të Projektit, Reziqeve të Projektit, angazhimit të Stakeholders, etj.
 • Të përgatisin, të administrojnë e të modifikojnë buxhetin e projektit dhe grafikun e realizimit të aktiviteteve me qëllim arritjen e afateve dhe objektivave.
 • Të analizojnë dhe të menaxhojnë riskun për projektin.
 • Të dinë si të menaxhojnë ndryshimet në projekt dhe si të trajtojnë problematikat që lindin gjatë ekzekutimit të projektit.
 • Të dinë te përgatisin një plan të projektit, ekzekutimit dhe përfundimit të tij.

Përmbledhje e Temave që do të trajtohen

 • Koncepte Bazë në Menaxhimin e Projekteve
 • Përqasje në Menaxhimin e Projekteve
 • Fazat e Përgatitjes dhe Menaxhimit të Projektit
 • Monitorimi, Kontrolli dhe Vlerësimi i Projektit

Të dhëna rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë
 • Numri i pjesëmarrësve: Deri në 10 persona grupi
 • Orari i trajnimit: 09:00 – 16:00
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension” | Rruga Moskat (pranë LSI – ish Blloku) | Tiranë
Ndaje me miqtë

Program Trajnimi: Menaxhim Projekti

×

Powered by WhatsApp Chat

×