• Palase

Dimension HR

Dimension për një nga klientët e saj, një kompani të madhe ndërtimi po kërkon të rekrutojë kandidatë për pozicionin “MENAXHER PROJEKTI” (profili Arkitekt)

DETYRAT E POZICIONIT

 • Përgatitja dhe menaxhimi i buxhetit të projektit;
 • Përgatitja dhe menaxhimi i grafikut të punimeve dhe ndjekjen e ecurisë së tij;
 • Koordinon punën me strukturat e kompanisë dhe të investitorëve që janë të angazhuara në këtë projekt;
 • Ndjek realizimin e punimeve në përputhje me standardet e kompanisë dhe KTZ;
 • Miraton raportin e përgjithshëm si dhe cost raportet mujore të projektit;
 • Menaxhimi i strukturës tekniko-administrative të projektit;
 • Përpilimin e pjesës teknike të kontratave të sipërmarrjes duke përfshirë standardet e ndërtimit, specifikimet, planet e projektit;
 • Punon me strukturat përkatëse për të përcaktuar dhe analizuar kostot e projektit;
 • Përgatit plane afat shkurtra në varësi të progresit të projektit;
 • Siguron, nëpërmjet Drejtuesit të kantierit, që cilësia e punimeve është sipas standardeve të duhura duke mbikëqyrur dhe kontrolluar ecurinë e punimeve në të gjitha kantieret;
 • Siguron që të gjitha kërkesat dhe/ose objektivat e projektit janë të dokumentuara si duhet;
 • Siguron asistencë administrative dhe inxhinierike tek sipërmarrësit e ndërtimeve, të kontraktuesit, për të zgjidhur paqartësitë dhe problemet dhe siguron përfundimin e suksesshëm të projektit;
 • Përgatitjen e raporteve periodike në lidhje me ecurinë e projekteve;
 • Përcakton nevojat për staf teknik, organizon punën dhe miraton detyrat për stafin në varësi direkte të tij;
 • Menaxhon dhe kontrollon zbatimin e detyrave;
 • Ndjek ecurinë dhe zhvillimin e tyre, siguron asistencë teknike, monitoron progresin e punës dhe bën vlerësimin e performancës;
 • Në bashkëpunim me BNJ, përgatit vlerësimin e performancës për punonjësit që janë në varësi direkte të tij dhe miraton vlerësimin e performancës për nivelin e dytë dhe të tretë të organizimit të departamentit;
 • Propozon, ngritje në detyrë dhe promovime të personelit që ka rritje profesionale në punë duke e shoqëruar edhe me vlerësimet përkatëse ose dhe raste demotivimi për punonjës që kanë shkelur standardet e punës me pasojë penalizmin e tyre;

 

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA
Edukimi: Diplomë në Inxhinieri Ndërtimi dhe Arkitekturë
Eksperiencat: Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 15 vjet në punimet e ndërtimit. Jo me pak se 7 vjet eksperiencë në menaxhim projekti.

Aftësitë:

 • Aftësi shumë të mira menaxhuese, organizative, planifikuese, projektuese dhe komunikuese;
 • Aftësi për të lexuar, analizuar dhe shpjeguar projektet, korrespondencat e biznesit, kontrata, procedurat dhe manualet teknike;
 • Aftësi për të menaxhuar projekte dhe kontrata të ndryshme specifike që përfshihen në projekte ndërtimi;
 • Aftësi për të prezantuar në mënyrë sa më efikase problematikat, komunikim i shkëlqyer me gojë dhe me shkrim, përgatitje raportesh etj.;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (njohja e një gjuhe tjetër të komunitetit evropian do të përbente avantazh);
 • Të ketë iniciative dhe fleksibilitet lidhur me orarin e punës;
 • Principet dhe praktikat në përdorimin e programeve kompjuterike (CAD, EXEL, MS-PROJECT etj.).

Menyra e aplikimit:
Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) vetem në adresën tonë [email protected] me subjekt « MENAXHER PROJEKTI »
Bazuar ne aplikimin tuaj, ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë nga stafi i Dimension.


JU MIREPRESIM!

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Dimension sipas ligjit Nr. 9887 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe do të përdoren nga Ne vetëm për qëllime rekrutimi

Që të aplikoni për këtë punë dërgoni hollësitë tuaja te rekrutime@dimensionhr.al

×

Powered by WhatsApp Chat

×