INXHINIER ZBATIMI

INXHINIER ZBATIMI

INXHINIER ZBATIMI

APLIKO taNI

INXHINIER ZBATIMI

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në Shqipëri, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:
INXHINIER ZBATIMI

 

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Kontrollin e punimeve në përputhje me kontratat e sipërmarrjes, projektin, preventivin,
  specifikimet teknike dhe KTZ, dhe kushteve të sigurisë së shëndetit e jetës në punë.
 • Kontrollin e përputhshmërisë së projekteve dhe detajeve (Identifikimin e mospërputhjeve mes projekteve arkitektonik – konstruktiv – KUZ – KUB, infrastrukturë inxhinierike nëntokësore), përfshirë rishikimin e detajeve dhe dhënien e zgjidhjeve teknike për zbatim, përfshirë detajimin konstruktiv dhe arkitektonik të elementëve të ndryshëm.
 • Hartimin dhe ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit.
 • Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko ligjor në objekt, si proces-verbale, libreza masash, situacione, akte piketimi e kontrolli etj.
 • Kontrollin e cilësisë dhe çështjet e sigurisë në kantier, si dhe sigurohet se të gjitha rregullat po zbatohen sipas rregullores të menaxhim QA/QC dhe HSE si dhe rregullave në fuqi;
 • Kontrollin e firmave nënkontraktore duke marrë masa për të përmbushur kërkesat ligjore për sigurimin teknik në kantier.
 • Ndjekjen e cilësisë së lëndëve të para që vijnë në kantier nga furnitorët e ndryshëm.
 • Aprovimin e materialeve që implementohen në kantier.
 • Sigurimin e zbatimit të punimeve në përputhje me politiken e menaxhimit të cilësisë të kompanisë.
 • Marrjen në dorëzim të punimeve të zbatimit, kryerjen e Inspektimeve të rregullta.
 • Përgatitjen e listave ose të punimeve me mangësi ose të papërfunduara si pjesë e procesit të kolaudimit.
 • Zbatimin me rigorozitet të kontratave të sipërmarrjes.
 • Zbatimin me rigorozitet të rregullave teknike dhe kodit të veshjes.
 • Përgatitjen e dosjeve të cilësisë për materialet specifike të importit që nuk ka mundësi të analizohen në laboratorë tanë.
 • Ndjekjen e zbatimit të cilësisë në procese të ndryshme teknologjike gjatë zbatimit të punimeve.
 • Organizimin dhe Koordinimin me stafin në varësi (teknik, brigadier, hidraulik, elektricist, topograf) për punime në kantier.
 • Udhëheqjen e punimeve, planifikimin e fronteve të punës për procese dhe kontraktorë të ndryshëm, koordinimin e programit të punës midis kontraktorëve, aty ku puna e tyre ndërthuret në faza të caktuara.
 • Evidentimin e nevojave për materiale dhe mirë administrimin e tyre, të makinerive dhe të fuqisë punëtore në bashkëpunim me Drejtuesin e departamentit te Transportit.
 • Përgatitjen e raporteve ditore, javore me problematikat dhe ecurinë përkatëse.
 • Kontrollin periodik të kostove, në përputhje me preventivin.
 • Identifikimin, planifikimin dhe llogaritjen e volumeve, për zërat e preventivit dhe zërat e punimeve të reja ose të paparashikuara në preventiv

KËRKESAT

 • Edukimi: Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Eksperienca: Preferohet mbi 5 vjet eksperience pune në zbatim (kryesisht në objekte Civile me karakter banimi)
 • Aftësi:
  – Të zoterojë shumè mirë programin AUTOCAD, e si dhe të ketë njohuri shumë të mira të Paketës Office.
  – Të ketë aftesi të mira manaxheriale si dhe vendimarrëse.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

ARKITEK

ARKITEKT

APLIKO taNI

ARKITEKT

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në Shqipëri, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:
ARKITEKT

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Studion projektet sipas specifikimeve përkatëse.
 • Koordinon dhe zbaton Projektin.
 • Analizon dhe Vizaton detajet tip.
 • Përgatit brenda afateve të caktuara vizatimet sipas kërkesave të stafit teknik.
 • Asiston në organizimin e proceseve të punimeve arkitekturore, duke u bazuar në programin e përgjithshëm të punimeve.
 • Garanton përputhshmërinë e vizatimeve të ndërtimit me projektet e zhvilluara, duke kryer edhe plotësime të ndryshme sipas rastit.
 • Bashkëpunon me drejtuesit e ekipeve për detajet dhe punimet e rifiniturave arkitekturore.
 • Garanton cilësinë sipas afateve të punimeve arkitekturore dhe dorëzimit në kohë të këtyre materialeve.
 • Përgatit vizatimet arkitekturore për përfshirjen e tyre në paketat e tenderimit.
 • Bashkëpunon dhe shkëmben informacionin mbi punimet arkitekturore të cilat nënkontraktohen me furnizues të mundshëm

KËRKESAT

 • Edukimi: Diplomë të shkollës së larte ne Arkitekture.
 • Eksperienca: Preferohet mbi 5 vjet në Projektim dhe Zbatim.
 • Aftësi:
  – Të zotërojë shumë mire gjuhën Angleze
  – Njohuri shumë të mira mbi programet 2D dhe 3D, Autocad, Sketchup
  – Aftësi kritike mbi detajet e punimeve arkitekturore nga ana funksionale dhe estetike.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

INXHINIER I SIGURIMIT TE CILESISE (QA) dhe DELIVERY MANAGER

INXHINIER I SIGURIMIT TE CILESISE (QA) dhe DELIVERY MANAGER

INXHINIER I SIGURIMIT TE CILESISE (QA) dhe DELIVERY MANAGER

APLIKO taNI

INXHINIER I SIGURIMIT TE CILESISE (QA) dhe DELIVERY MANAGER

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

DIMENSION kërkon të rekrutojë kandidatë për vendin e lirë: QUALITY ASSURANCE (QA) ENGINEER and DELIVERY MANAGER

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Rishikimi i specifikimeve të cilësisë dhe dokumenteve teknike të dizajnit për të siguruar reagime në kohë dhe kuptimplota
 • Krijimi i planeve të provave dhe rasteve të hollësishme, gjithëpërfshirëse dhe të strukturuara mirë
 • Vlerësimi, përparësia, planifikimi dhe koordinimi i aktiviteteve të testimit të cilësisë
 • Identifikoni, regjistroni, dokumentoni plotësisht dhe gjurmoni të metat
 • Kryeni testimin e plotë të regresionit kur gabimet zgjidhen
 • Bashkëpunoni dhe menaxhoni të gjitha tregimet e përdoruesve, sigurohuni dhe menaxhoni detyrat që duhet të miratoheni dhe sigurohuni që të dorëzoheni në ditën e planifikuar të vendosjes

KËRKESAT

 • Përvojat e punës: Të paktën 3 vjet përvojë me QA dhe automatizime nga kompania në internet B2B. Përvojë për të punuar në një proces zhvillimi Agile / Scrum.
 • Aftësitë:
  – Njohuri të forta të metodologjive, mjeteve dhe proceseve të softuerit QA
  – Përvojë për të shkruar plane të qarta, koncize dhe gjithëpërfshirëse të provave dhe rasteve të provës
  – Përvojë e provuar duke shkruar skripte të testeve të automatizimit nën Selenium IDE dhe integroni ato skripte me anën e selenit ose ndonjë program tjetër të rëndësishëm CLI.
  – Shkathtësi të forta teknike; aftësia për tu zhytur thellë në probleme komplekse dhe për të gjetur shkakun e tyre rrënjësor
  – Shkathtësi të shkëlqyera analitike dhe të zgjidhjes së problemeve
  – Përvojë e provuar me skemat e rrjedhave të punës dhe lejeve të Jira.
  – Aftësi për të punuar nën presion dhe afate të ngushta në një mjedis të shpejtë – Programet shumë të mira të hartimit të aftësive kompjuterike do të ishin një plus

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

INXHINIER AUTOMATIZIMI SENIOR

INXHINIER AUTOMATIZIMI SENIOR

INXHINIER AUTOMATIZIMI (senior)

APLIKO taNI

INXHINIER AUTOMATIZIMI (senior)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: INXHINIER AUTOMATIZIMI (junior)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Merr pjese ne fazen e projektimit te detajuar inxhinierik
 • Menaxhon progresin e projekteve dhe ben pershtatjet e punimeve sipas nevojes
 • Jep zgjidhje problemeve teknike qe ndodhin gjate dhe pas implementimit projekteve
 • Mbikqyr dokumentacionin e projektit
 • Siguron qe te arrihen afatet kohore
 • Koordinon komunikimin midis klientit dhe resurseve te brendshme te kompanise
 • Menaxhon kerkesat per produkte me prodhuesit
 • Programon dhe koordinon mirembajtjen e impianteve te instaluara
 • Pergatit raporte pune

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi:Diplome Universitare ne Automatizime Industriale ose Mekatronik
 • Eksperienca: Preferohet minimumi 3 vite eksperience ne te njejtin profil
 • Aftësi:
  – Te kete njohuri mbi konceptet baze te automatizimit

  – Te kete njohuri mbi PLC dhe programimin e tyre

  – Te kete njohuri mbi protokollet e komunikimit  HART, Ethernet, Modbus etj.

  – Te kete njohuri mbi instrumentat matese te procesit per perdorim ne industri

Ofrohet

 • Pagesë e kënaqshme
 • Mundesi trajnimi te vazhdueshme
 • Rritje dhe mundësi zhvillimi në karrierë
 • Mjedis komod pune
 • Vendndodhje e aksesueshme

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

INXHINIER AUTOMATIZIMI JUNIOR

INXHINIER AUTOMATIZIMI JUNIOR

INXHINIER AUTOMATIZIMI (junior)

APLIKO taNI

INXHINIER AUTOMATIZIMI (junior)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: INXHINIER AUTOMATIZIMI (junior)

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplome Universitare ne Automatizime Industriale ose Mekatronik
 • Eksperienca: Preferohet minimumi 1 vit eksperience ne te njejtin profil
 • Aftësi:- Te kete njohuri mbi konceptet baze te automatizimit- Te kete njohuri mbi PLC dhe programimin e tyre

  – Te kete njohuri mbi protokollet e komunikimit HART, Ethernet, Modbus etj.

  – Te kete njohuri mbi instrumentat matese te procesit per perdorim ne industri

Ofrohet

 • Pagesë e kënaqshme
 • Mundesi trajnimi te vazhdueshme
 • Rritje dhe mundësi zhvillimi në karrierë
 • Mjedis komod pune
 • Vendndodhje e aksesueshme

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

INXHINIER HIDROTEKNIK (Junior)

INXHINIER HIDROTEKNIK (Junior)

INXHINIER HIDROTEKNIK (junior)

APLIKO taNI

INXHINIER HIDROTEKNIK (junior)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: INXHINIER HIDROTEKNIK (Junior)

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi:Diplomë Universitare në Inxhinieri Hidroteknike
 • Eksperienca: Minimalisht 1 vit experience pune
 • Aftësi: Të ketë aftësi të mira komunikimi;Të ketë aftësi shumë të mira të organizuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing