FINANCIER SENIOR

FINANCIER SENIOR

FINANCIERE (Senior)

APLIKO taNI

FINANCIERE (senior)

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: FINANCIERE (Senior)

Detyrat & Pergjegjesite

 • Kontrolli ditor i faturave te TVSH me vleften e shitjeve reale me programin Financa 5
 • Kontrolli i procesverbaleve te kthimit te mallit
 • Perpilimi dhe deklarimi brenda afateve ligjore te librit te shitjeve/blerjeve, listapageses etj
 • Rakordimi i mbylljes mujore te kases
 • Kontrolli i faturave te TVSH
 • Kontrolli i raportit periodik te kasave fiskale
 • Perllogaritja e pagave mujore
 • Pergatitja e dosjes se punonjesit (kontrata, kartela, Zyra e Punes, librezat etj)
 • Ndjekja e ecurise me institucionet shteterore (QKB, Bashki, ISSH)
 • Perpilimi i Bilancit Mujor
 • Mbajtja dhe Regjistrimi i Aseteve ne Financa 5 dhe excel dhe rakordimi i tyre.

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomuar  në Financë;
 • Eksperienca: Minimalisht 5 vite experience pune në të njëjtin profil.
 • Aftësi: Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze.Aftësi shumë të mira të përdorimit të programit Financa 5. Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

EKONOMISTE

EKONOMISTE

APLIKO taNI

EKONOMISTE

APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani ndërtimi të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:: EKONOMISTE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Rregjistrimi i faturave mujore te blerjeve dhe shitjeve,

 • Rregjistrimi i situacioneve mujore te punimeve,

 • Ndjekja dhe rregjistrimet e veprimeve ne lidhje me bankat  dhe me arken,

 • Veprimet me zyren e punes dhe me zyrat e tjera ( Bashki, Tatime etj).

 • Rregjistrimi i kontratave,

 • Mbajtja dhe rakordimet  e kartelave finaciare me klientet,

 • Mbajtja dhe rakordimet  e kartelave finaciare me furnitoret,

 • Rakordimi mujor i kartelave te shitjeve dhe te blerjeve

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë. Diplomë në Biznes ose Financë
 • Eksperienca: Jo me pak se 3 vjet. Te avantazhuar kandidatet qe kane eksperience pune ne shoqeri me aktivitet ndertimi.
 • Aftësi:Te jete perdoruese e mire e PC, paketes Office, si dhe programin financiar (Financa 5 )Te jete njohese e mire e gjuhen angleze.Te jete e  afte te punoje ne ekip.

 

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

FINANCIER

FINANCIER

Financier

Tirane,May 13, 2021
APLIKO

Ne jemi Dimension ltd. me përvojë 15 vjeçare të stafit tonë, ne zhvillojmë dhe konsolidojmë standardet e burimeve njerëzore në Tregun e Punës.

Për një kontraktor shpimi nafte këtu në Tiranë, ne po kërkojmë:
FINANCIER (kerkohet Mashkull)

Detyrat & Përgjegjësitë

 • Faturat e Blerjes:
 • Merrni faturat e blerjes nga departamenti përkatës me aprovimin e pagesës të bashkangjitur.
 • Përditësoni bazën e të dhënave të Furnizuesit sa herë që merrni faturën e blerjes dhe rregulloni pagesën.
 • Faturat e Shitjeve: Lëshoni fatura të shitjeve për kompaninë e caktuar.
 • Financimi 5 Rezervimi: Rezervoni faturat e blerjes dhe shitjes dhe lidhur me sistemin, kjo pjesë duhet të kontrollohet dy herë. Bëni pajtimin e pagës, tarifën e kundërt, Tatimin në Burim
 • Deklarata tatimore: Deklarata mujore e Librit të Blerjes dhe Shitjes, Mbajtja në burim, TVSH, deklarata e pagave, Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore në internet.
 • Pagesa e furnitorit, llogaritja dhe pagesa e pagave, pagesa e TVSH-së dhe mandati i gjeneruar nga sistemi, mbajtja në burim e pagesës dhe mandati i gjeneruar nga sistemi, njësoj si për kontributet shëndetësore dhe shoqërore.
 • Shkarkoni llogaritë bankare, SWIFT, IBAN plotësoni formularin dhe dërgojani kompanisë përgjegjëse.
 • Përgatitni kërkesat e AKBN për përjashtimin e TVSH-së dhe taksat e mbajtjes në burim, mblidhni KVR-të nga furnitorët. Mbaji të dhënat të azhurnuara.
 • Raporti javor në Selinë Qendrore duke përfshirë më poshtë artikujt, raportin e arkëtueshëm, raportin e pagueshëm, Kutinë e parave, gjendjen bankare, përmbledhjen javore në formatin word.
 • Përgatitni pasqyrën financiare siç kërkohet.

KËRKESAT

 • Përvojat e punës: Historiku financiar dhe përvoja minimale 3 vjeçare në lidhje.
 • Aftësitë: Të folurit amtare të shqipes, të rrjedhshëm anglisht si në të folur dhe në të shkruar.
  Të aftë në programin e Microsoft Office duke përfshirë Word, Excel, PPT.
  I zellshëm për punën e caktuar dhe qëndrimi shumë bashkëpunues i punës.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikimin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike: rekrutime@dimensionhr.al

Je i mirepritur

* Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr. 9887 vendosur nga Parlamenti Shqiptar për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

FINANCIERE

FINANCIERE

Tirane,May 13, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore..

Për një kompani të suksesshme në tregtimin e produkteve sportive, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: FINANCIERE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhon praktikat administrimit dhe kompensimit per punonjesit (kontratat, pagat,shperblimet etj ) dhe marredheniet me ZP,inspektoriatin e punes etj .
 • Përgatitja dhe raportimet mujore të raporteve financiare.
 • Përgatitja e Pasqyrave Financiare vjetore të kompanisë.
 • Ndjek në mënyrë të vazhdueshme marrëdhëniet me klientët, furnitorët, bankat, doganën, tatimet.
 • Përgatitja dhe deklarimi fiskal i listëpagesës dhe deklaratave të tjera fiskale mujore dhe vjetore

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Universitare në Financë.
 • Eksperienca: Minimalisht 5 vite experience pune në të njëjtin profil.
 • Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze.Aftësi shumë të mira të përdorimit të programit Financa 5.Aftësi shumë të mira organizative dhe të menaxhimit të kohës

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing