22Shk

Në muajin Mars, DIMENSION zhvillon trajnimin e rradhës me temë “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Aftësitë Drejtuese
Ky trajnim synon ti pajisë pjesëmarrësit me aftësi teknike në fushën e Burimeve Njerëzore ku secili prej tyre mund t’i përdorë kur drejton, menaxhon apo realizon detyra që lidhen ngushtë me Burimet Njerëzore. 

 

Kush mund të marrë pjesë?
Trajnimi mund të ndiqet nga drejtuesit e departamenteve, menaxherët, supervizorët, specialistët, asistentët e departamentit të BNj dhe të gjithë profesionistët e interesuar për fushën e Burimeve Njerëzore.

 

Objektivat e trajnimit:

Në fund të trajnimit, pjesëmarrësit do të mësojnë mbi:

 • Rëndësinë e rolit të Burimeve Njerëzore si një nga funksionet kryesore në organizatë dhe shoqëri biznesi;
 • Objektivat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe historiku i lindjes së tyre në botë;
 • Funksionet e plota të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore;
 • Njohja e procesit të rekrutimit dhe teknikat e një interviste të suksesshme;
 • On boarding për punonjësin e ri; Start up – Plan
 • Çfarë është Menaxhimi i Performancës dhe sfidat e saj;
 • Ndërtimi i një kulture organizative të qëndrueshme dhe me performancë të lartë;
 • Cilat janë aftesitë drejtuese që ndikojnë në një menaxhim të suksesshëm, stilet e menaxhimit.

 

 

Përmbledhje e Temave të Trajnimit

Moduli 1: Një vështrim në historinë e lindjes së Burimeve Njerëzore

– Globale

– në Shqipëri

 • Pse janë të rëndësishme burimet njerëzore ?
 • Çfarë do të thotë termi HR management?
 • Objektivat specifike të departamentit të BNJ
 • Diskutim i hapur për rolin e BNj
 • Çfarë problemesh identifikojmë në menaxhimin e ekipit?
 • Çfarë presin nga ekipi?
 • Çfarë mund të përmirësojnë?

 

Moduli 2: Employee life cycle

 • Funksionet e plota të BNj
 • Çfarë është rekrutimi, rëndësia
 • Hapat e procesit të rekrutimit
 • Modeli SHARE i intervistës

Ushtrim: Teknika e intervistimit me modelin SHARE

 

Moduli 3: Orientimi dhe zhvillimi

 • On boarding Process
 • Startup Plan

Ushtrim – Programi i trajnimit për punonjësin e ri

 

Moduli 4: Menaxhimi i performancës dhe lidhja me kulturën e punës

 • Fazat e menaxhimit të performancës
 • Cilat jane sfidat?
 • Çfarë është kultura e punës?
 • Si ndikon ajo në performancë?
 • Framework i kulturës së punës që prodhon performancë të lartë (7 hapa)
 • Pse ndodh performanca e ulët në organizatë
 • Objektivat SMART

Ushtrim: Vendosja e objektivave sipas sektorëve

Ushtrim: Kalkulimi i kostos së performancës së ulët dhe ndikimi në organizatë

 

Moduli 5: Aftësitë menaxhuese

 • Çfarë është menaxhimi
 • Fazat e menaxhimit
 • Nivelet e menaxhimit
 • Dallimi ndërmjet drejtuesit dhe menaxherit
 • Stilet e menaxhimit

Ushtrim mbi stilet e menaxhimit

 • Cilat janë aftësitë menaxhuese (komunikimi, vendimarrja, delegimi, motivimi, menaxhimi i kohës)
 • Matrica e aktiviteteve – Si të prioritizojmë
 • Këshilla për një drejtim të suksesshëm
 • Këshillim për procedurën e largimit
 • Përmbledhje dhe plotësimi i formularit të vlerësimit

 

 

Rreth trajnimit:

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë. Gjithsej 16 orë trajnim.
 • Datat: 23 dhe 24 Mars
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension”/ në zyrën qendrore të Dimension HR (pranë LSI, ish-Bllok). 
 • Në fund të trajnimit cdo pjesëmarrës pajiset me certifikatë, materialet e trajnimit, student handbook. Të përfshira gjithashtu dreka dhe coffee break.
 • Ky trajnim mbahet nga Dimension HR. Trajnere: Diana Avram
 • Njihuni më shumë me Dimension HRwww.dimensionhr.al
 • Çmimi i trajnimit: 110 Euro  
 • Për regjistrime kontaktoni konsulentët e Dimension në një nga format e mëposhtme:
  🔹️ 0692046320
  🔹️ [email protected]
  🔹️ Inbox/DM në rrjetet tona sociale
×

Powered by WhatsApp Chat

×