06Mar

Në muajin Mars, DIMENSION zhvillon trajnimin me temë “Menaxhim Projekti”

Bëhu një Menaxher i suksesshëm projektesh dhe zhvillo aftësitë e tua në këtë fushë, duke ndjekur trajnimin që Dimension zhvillon.

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:

 • Keni një kuptim më të qartë të aspekteve bazë të Menaxhimit të Projetit duke përfshirë Rolin e Menaxherit të Projektit, Planifikimit të Projektit, Reziqeve të Projektit, angazhimit të Stakeholders, etj.
 • Dini cfare është nje projekt, hapat që duhen ndjekur për perfundimin e projektit në afat dhe brenda buxhetit të përcaktuar.
 • Njihni teknika të thjeshta dhe mënyra për planifikimin dhe ndjekjen e projektit.
 • Dini të identifikoni detyrat e projektit dhe burimet për realizimin e tij, si të zbërtheni detyrat në aktivitete dhe të pergatisni grafikun përkatës të realizimit të tyre.
 • Dini si të përgatisni, administroni e modifikoni buxhetin e projektit dhe grafikun e realizimit të aktiviteteve me qëllim arritjen e afateve dhe objektivave.
 • Merrni njohuri në analizën dhe manaxhimin e Riskut për projektin.
 • Dini si të menaxhoni ndryshimet në projekt dhe si të trajtoni problematikat që lindin gjatë ekzekutimit të projektit
 • Dini të përgatisin një plan të projektit, ekzekutimit dhe përfundimit të tij.

 

Moduli 1: Koncepte Bazë në Menaxhimin e Projekteve
Çfarë është një Projekt?

 • Termat kryesore që përdoren në një Projekt
 • Qëllimi i Projektit. Dallimi midis Projektit dhe Jo-Projektit
 • Cikli i një Projekti

Dështimi dhe suksesi i projektit

 • Dështimet e Projektit
 • Sukseset e Projektit

Definicioni i Menaxhimit të Projekteve

 • Përcaktimi i Menaxhimit të Projektit
 • Nevoja për Menaxhimin e Projekteve
 • Cfarë është Menaxhimi i Projekteve
 • Përdorimi i Menaxhimit të Projekteve
 • Aktivitetet kryesore të Menaxhimit te Projektit

Moduli 2: Përqasje në Menaxhimin e Projekteve

 • Struktura e Menaxhimit te Projektit. Rolet dhe përgjegjësitë
 • Cilesitë e Menaxherit te Projektit
 • Fazat e Menaxhimit te Projektit
 • Hapat në hartimin e Projektit
 • Plani i Menaxhimit të Projektit

Moduli 3: Fazat e Përgatitjes dhe Menaxhimit të Projektit

 • Definicioni
 • Planifikimi
 • Ekzekutimi
 • Monitorimi, Vleresimi, Raportimi
 • Mbyllja

Moduli 4: Monitorimi, Kontrolli dhe Vlerësimi i Projektit

 • Ku konsiston Monitorimi i Projektit
 • Elementet e Projektit që monitorohen
 • Menaxhimi i ndryshimeve në Projekt
 • Raportimi
 • Vlerësimi i Projektit
 • Monitorimi, Kontrolli dhe Vlerësimi i Projektit

 

 

Rreth trajnimit:

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë. Gjithsej 16 orë trajnim.
 • Datat: 27 dhe 28 Mars
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension”/ në zyrën qendrore të Dimension HR (pranë LSI, ish-Bllok).
 • Në fund të trajnimit cdo pjesëmarrës pajiset me certifikatëmaterialet e trajnimitstudent handbook. Të përfshira gjithashtu dreka dhe coffee break.
 • Ky trajnim mbahet nga Dimension HR.  Njihuni më shumë me Dimension HRwww.dimensionhr.al
 • Çmimi i trajnimit: 130 Euro
 • Për regjistrime kontaktoni konsulentët e Dimension në një nga format e mëposhtme:
  – 0692046320
  [email protected]
  – Inbox/DM në rrjetet tona sociale
×

Powered by WhatsApp Chat

×