Kohëzgjatja: 1 Ditë

Pjesëmarrësit në trajnim: Ekipet dhe grupet e punës që synojnë një mjedis pune më dinamik dhe efektiv.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit.

Një program trajnimi një-ditor tepër i angazhuar me një numër aktivitetesh argëtuese dhe lojëra që fokusohen në karakteristikat kryesore të ekipeve me performancë të lartë. Programi i trajnimit do t’iu ndihmojë të pajisni pjesëtarët e ekipit me aftësitë themelore per të qenë një lojtar profesionist në një ekip me performancë të lartë ku secili individ merr përgjegjësinë për të qenë produktiv, proaktiv dhe i besueshëm.

Programi i trajnimit do t’iu ndihmojë të krijoni një ekip pune më profesional, dinamik dhe efektiv që gëzon mjedisin e punës dhe vazhdimisht arrin më shumë.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Kuptojnë përparësitë kryesore të ekipeve me performancë të lartë dhe pse kompanitë duhet të mbështesin fort këtë model ekipi
  • Rendisin karakteristikat e ekipeve me performancë të lartë
  • Identifikojnë qëndrimin, aftësitë dhe njohuritë e anëtarit të përsosur të ekipit
  • shpjegojnë karakteristikat e anëtarëve të ekipit me performancë të lartë

Përmbledhja e Temave

  • Moduli #1: Hyrje në punën Ekipore
  • Moduli #2: Karakteristikat e ekipeve me performancë të lartë
  • Moduli #3: Anëtarët e ekipit me performancë të lartë

TeamBuilding: Ndërtimi i Ekipeve me Performancë të Lartë

×

Powered by WhatsApp Chat

×