Çfarë është Menaxhimi i Burimeve Njerëzore?

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore është pjesë e Planit Strategjik të kompanisë. Menaxhimi i BNJ përfshin planifikimin e burimeve njerëzore në plane afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata në përputhje me planet e zhvillimit të biznesit.

Të pasurit e një sistemi të plotë te MBNJ rrit besimin dhe vlerën e kompanisë në raport me punonjësit dhe me tregun.

Çfarë përfshin Sistemi i Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore?

Për të garantuar realizimin e planit strategjik të një biznesi është e rëndësishme të pasurit e një Sistemi të plotë të Menaxhimit të BNJ duke përfshirë:

 • Planifikimi i Burimeve Njerëzore
 • Ndërtimi i Strukturës Organizative, ndarja e roleve dhe përgjegjësive
 • Strukturimi dhe funksionet e departamenteve
 • Përgatitja e politikave, procedurave dhe dokumentacionit për departamentin e burimeve njerëzore
 • Përgatitja e dokumentacionit shtesë për funksionet dhe detyrat e departamenteve sipas kërkesës së klientit
 • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore me outsourcing.

Na kontaktoni

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×