Cilat janë shërbimet kontabël që Dimension ofron?

Në një ambient dinamik, ku tregu ndryshon shpejt, Biznesi juaj ka nevojë gjithnjë e më shumë për informacion në kohë reale dhe me cilësi që ju të merrni vendimet e duhura. Për këtë ne ju vijmë në ndihmë me shërbime kontabël:

 • Mbajtje kontabilitetit
 • Përgatitja e pasqyrave financiare
 • Planifikim financiar

Ju keni nevojë të keni një kuptim ti mirë të taksave të fushës ku operoni, me qëllim që të optimizoni pagesën e taksave dhe të siguroni përputhshmëri të plotë me ligjin.

Cilat janë shërbimet për taksat dhe bazën ligjore tatimore që Dimension ofron?

Shërbime që lidhen me taksimin, ku bëjnë pjesë:
 • Llogaritja dhe deklarimi i deklaratave tatimore
 • Kontrolli, rakordimi i të dhënave të kontabilitetit me të dhënat e deklaruara në organet tatimore
 • Hartimi i pasqyrave financiare Statutore
Shërbime që lidhen me bazën ligjore tatimore:
 • Këshillim në lidhje me ligjet tatimore sipas kërkesës së klientit
 • Identifikimi dhe mitigimi i risqeve tatimore dhe identifikimi i mundësive për përmirësimin tatimor
 • Zgjidhja e mosmarrëveshjeve tatimore;

Cila është asistenca që Dimension ofron në fushën e “Konsulencës Financiare dhe Administrimit”?

Çdo biznes në faza të caktuara të zhvillimit të saj ka nevojë për mbështetjen e ekspertëve financiarë me qëllim që proceset e administrimit të shkojnë me një hap me zgjerimin e biznesit. Për këtë ekspertët tanë ju vijnë në ndihmë me shërbimet më poshtë:

 • Zhvillimi procedurave dhe modeleve që mund të aplikohen në mënyrë të atillë që të kontrollohen dhe menaxhohen si duhet aktivitet financiare dhe investuese
 • Asistimi kundrejt klientit për të draft-uar paketën e raportimit financiar dhe skedulin e raportimit
 • Trajnimi dhe udhëzime të tjera për të bëtë të mundur që personeli i angazhuar në menaxhimin financiar të jetë efektiv dhe të arrihet eficensë
 • Asistim kundrejt klientit që ai të departamentizojë dhe strukturojë siç duhet funksionet financiare
 • Përgatitja e proceseve që do të targetohen dhe objektivat të performancës për çdo punonjës
 • Çështje të tjera në lidhje me MBNJ sipas problematikave që ka klienti

Shërbime për pagat

Dimension Shpk ofron shërbimet për llogaritjen e deklarimin e pagave të punonjësve për kompani të çdo madhësie e sektori duke ofruar saktësi dhe përputhshmëri me ligjin.

 • Dokumentimi i llogarive të pagave për qëllime të raportimit në institucionet shtetërore
 • Raportim klientit në lidhje me detajet e pagave
 • Raportimi periodik i të dhënave të punonjësve

Na kontaktoni

  ×

  Powered by WhatsApp Chat

  ×