Hyrje

Roli i personeli te sherbimit ne njesite restorative, mbart shumë përgjegjësi te cilat janë vendimtare për funksionimin e suksesshëm të një restoranti. Trajnimi fokusohet ne rritjen kapaciteteve te personelit te sherbimit restorativ duke trajtuar informacionin e nevojshem dhe praktikat per permiresimin e aftesive te kamarierit dhe personelit te sherbimit.

Pjesemarresit do te pervetesojne nje kuptim të plotë te sherbimit ndaj klientit qe nga pritja deri ne percjelljen e tij.

Pritshmëritë në përfundim te trajnimit

Pjesëmarrësit do të mësojnë mbi:

 • Rëndësinë e sherbimit restorativ dhe vecorite e punes se kamarierit;
 • Organizimin e punes dhe parapergatitja e servisit;
 • Pergatitja e tavolinave te salles dhe llojet e sherbimit;
 • Pergatitja e tavolinave te bufese, sigurimi I dekorit dhe mbikqyrja;
 • Cfare eshte “klienti”dhe procesi I komunikimit me te;
 • Kategorite e pijeve dhe perdorimi I tyre;
 • Sherbimi I asortimenteve ushqimore dhe njohja e struktures se menuse;
 • Klasifikimi I asortimenteve ushqimore dhe radha e sherbimit;
 • Etika e sherbimit dhe rregullat e higjenes
 • Marrja dhe dhenia e porosise, sherbimi I antipastes,pjates se pare ,te dyte, emblesirave; mbikqyrja e tavolines,sjellja e fatures dhe percjellja e klientit.

Qëllimi dhe Audienca e synuar

Ky trajnim synon t’i pajisë pjesëmarrësit me aftësi praktike në fushën sherbimit restorativ ku secili prej tyre duhet t’i përdorë ne punen ditore te sherbimit ne restorant.Pjese e ketij trajnimi mund te jene te gjithe punonjesit qe kane ne funksionin kryesor te tyre sherbimin ndaj klientit ne restorant dhe njesi sherbimi.

Përmbledhje e temave

Hyrje ne profesionin e kamarierit 
 • Vecorite e profesionit te kamarierit
 • Rendesia e sherbimit
 • Rendesia e klientit dhe bazat e suksesit
 • Te sherbesh =Te shesesh
 • Organizimi I punes dhe rregullat ne fillim dhe mbarim te punes
 • Mjetet e punes se kamarierit
 • Menaxhimi I ankesave te klientit
Diskutim i hapur për rolin kamarierit:
 • Çfarë problemesh identifikojnë në kete rol?
 • Çfarë mund të përmirësojnë?
Parapergatitja per fillimin e punes                
 • Respektimi I orarit dhe menaxhimi I kohes
 • Kontrolli I paraqitjes korrekte per sherbimin
 • Kontrolli I salles, ajrimi, temperature etj
 • Parapergatitja e servisit
 • Sistemi I tavolinave dhe karrigeve,sigurimi I dekorit

Diskutim i hapur për vecorite e sherbimit ne restorant

Praktike 2,5 ore: Pregatitja per fillimin e punes

Pergatitja e Bufese ne Restorante 
 • Shtrimi i tavolinave te bufese
 • Vendosja e asortimenteve ne bufe
 • Mirembajtja e bufese
 • Dekori
 • Vendosja e servisit
 • Vendosja e asortimenteve ne bufe dhe mbikqyrja

Vleresime te procesit

Praktike 2,5 ore: Shembull konkret i pregatitjes te bufese ne restoran

Pergatitja e tavolinave te salles 
 • Vendosja e tavolinave
 • Mbulesat
 • Shtrimi I mbulesave dhe suprinave
 • Rregullat e estetikes dhe higjenes
 • Vendosja e sotopjatave dhe serviseve te tjera
 • Llojet e sherbimit
 • Sherbimi I mengjesit dhe A’la Carte
 • Kujdes!

Praktike 3 ore: Shembull konkret i pregatitjes te tavolinave

Sherbimi i pijeve ne restorant 
 • Prezantimi me klientet shoqerimi
 • Ofrimi i menuse dhe procesi i plote deri ne percjelljen e klientit
 • Llojet e pijeve dhe vecorite e sherbimit te tyre
 • Sherbimi i veres dhe i pijeve te tjera

Praktike 3 ore: ROLE-PLAY per sherbimin e PIJEVE

Sherbimi i asortimenteve ushqimore
 • Klasifikimi i asortimenteve ushqimore
 • Rradha e sherbimit
 • Njohja e struktures se menuse
 • Etika e sherbimit
 • Rregullat e higjenes
 • Dhenia e porosise dhe vocorive
 • Sherbimi i antipastes,pjates se pare, pjates se dyte, embelsirave dhe frutave
 • Mbikqyrja e tavolines, sjellja e fatures dhe percjellja e klientit

Praktike 3 ore: ROLE-PLAY per sherbimin E ASORTIMENTEVE USHQIMORE.

Të dhëna rreth trajnimit

Trajnimi organizohet “in House” prane njesive restorative.

Trajneri do të përdori teknika trajnimi të përditësuara dhe një shumëllojshmëri metodash trajnimi për t’u dhënë të gjithë pjesëmarrësve mundësitë më të mira për të mësuar, duke përfshirë:

 • Njohurite teknike ne klase
 • Diskutime
 • Role Play
 • Praktike ne restorant,

Kohëzgjatja e trajnimit: 3 ditë te plot ate cilat mund te ndahen sipas nevojes se klientit.

Numri i pjesëmarrësve: 10 -12 persona grupi.

Ndaje me miqtë

Program Trajnimi: Shërbimi Profesional në Restorant

×

Powered by WhatsApp Chat

×