Pse është i rëndësishëm trajnimi “Menaxhimi i Burimeve Njerëzore”

Në kohën e sotme, ku çdo gjë ecën me një ritëm të shpejtë, shumë menaxherë dhe mbikëqyrës duhet të merren më shumë çështje të burimeve njerëzore. Ky trajnim 2-ditor do t’i njohë menaxherët me konceptet e menaxhimit të burimeve njerëzore, do të prezantohen funksionet e burimeve njerëzore, rëndësia e tyre, procesi i punësimit; do të diskutohet orientimi dhe mbulimi i disa çështjeve që lindin pas punësimit.

Pritshmëritë në përfundim të trajnimit

Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të mësojnë mbi:

 • Rëndësinë e rolit të Burimeve Njerëzore si një nga funksionet kryesore në organizatë dhe në shoqëri biznesi;
 • Objektivat e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe historiku i lindjes së tyre në botë;
 • Funksionet e plota të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore;
 • Njohjen e procesit të rekrutimit dhe teknikat e një interviste të suksesshme;
 • On boarding për punonjësin e ri; Start up -Plan
 • Çfarë është Menaxhimi i Performancës dhe sfidat e saj;
 • Ndërtimi i një kulture organizative të qëndrueshme dhe me performancë të lartë;

Përmbledhje e Temave që do të trajtohen

 • Një vështrim në historinë e lindjes së Burimeve Njerëzore
 • Employee life cycle
 • Orientimi dhe zhvillimi
 • Menaxhimi i performancës dhe lidhja me kulturën e punës

Të dhëna rreth trajnimit

 • Kohëzgjatja e trajnimit: 2 ditë
 • Numri i pjesëmarrësve: Deri në 10 persona grupi
 • Orari i trajnimit: 09:00 – 16:00
 • Vendi i zhvillimit të trajnimit: Salla “Dimension” | Rruga Moskat (pranë LSI – ish Blloku) | Tiranë
Ndaje me miqtë

Program Trajnimi: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

×

Powered by WhatsApp Chat

×