Kohëzgjatja: 2 Ditë

Pjesëmarrësit në trajnim: Punonjës të të gjitha departamenteve sidomos ato departamente që kanë të bëjnë me menaxhimin e projekteve që kërkojnë një planifikim dhe organizim shumë të mirë të hapave të projektit, organizim të detyrave sipas sektorëve, ndarjen e roleve dhe pergjegjësive për të arritur qëllimin final në realizimin e projektit në kohë, cilësi dhe afate.

Numri i pjesëmarrësve: Punonjës të të gjitha departamenteve, dhe niveleve të menaxhimit, të administratës të cilët dëshirojnë që të përmirësojnë aftësitë e tyre në menaxhimin e projekteve, proceseve etj me qëllim rritjen e performancës në punë dhe marrjen e rezultateve të larta.

Menaxhimi i projektit është një proces dinamik planifikimi, organizimi, motivimi në përdorimin e kontrolluar e të strukturuar të burimeve të vëna në dispozicion për arritjen e qëllimeve specifike në aspekte të ndryshme të jetës ose biznesit.

Sfida kryesore e menaxhimit të projektit është arritja e të gjitha qëllimeve dhe objektivave të projektit, brenda afateve të buxhetit të përcaktuar dhe me cilësinë e kërkuar. Në këtë kuadër, kërkohet që të optimizohet alokimi i inputeve të nevojshme dhe t’i integrohen ato për të përmbushur objektivat e paracaktuara.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Kenë një kuptim më të qartë të aspekteve bazë të Menaxhimit të Projetit duke përfshirë Rolin e Menaxherit të Projektit, Planifikimit të Projektit, Reziqeve të Projektit, angazhimit të Stakeholders, etj
  • Dijnë çfarë është një projekt, hapat që duhen ndjekur për përfundimin e projektit në afat dhe brenda buxhetit të përcaktuar
  • Njohin teknika të thjeshta dhe mënyra për planifikimin dhe ndjekjen e projektit
  • Dijnë të identifikojnë detyrat e projektit dhe burimet për realizimin e tij, si të zbërthejnë detyrat në aktivitete dhe të përgatisin grafikun përkatës të realizimit të tyre
  • Dijnë si të përgatisin, administrojnë e modifikojnë buxhetin e projektit dhe grafikun e realizimit të aktiviteteve me qëllim arritjen e afateve dhe objektivave
  • Marrin njohuri ne analizën dhe manaxhimin e Riskut për projektin

Përmbledhja e Temave

  • Moduli 1: Koncepte Bazë në Menaxhimin e Projekteve
  • Moduli 2: Përqasje në Menaxhimin e Projekteve
  • Moduli 3: Fazat e Përgatitjes dhe Menaxhimit të Projektit
  • Moduli 4: Monitorimi, Kontrolli dhe Vlerësimi i Projektit

Menaxhim Projekti

×

Powered by WhatsApp Chat

×