Kohëzgjatja: 2 ditë (çdo ditë 6 orë)

Pjesëmarrësit në trajnim: Drejtues të Nivelit të Mesëm dhe të Lartë.

Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Trajnimi “Aftësitë Drejtuese” është hartuar për drejtues të nivelit të mesëm dhe të lartë, për të zhvilluar aftësite e tyre menaxhuese dhe drejtuese. Me anë të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre vendimmarëse, të kuptojnë rëndësinë e komunikimit dhe kulturës organizative, si dhe të fitojnë aftësitë e nevojshme për zgjidhjen e problemeve dhe të konflikteve.

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Evidentojnë qartë diferencën midis drejtimit dhe menaxhimit
 • Edentifikojnë rolin e vlerave të drejtimit në formimin e sjelljeve dhe qëndrimeve
 • Zhvillojnë një të kuptuar të saktë rreth stileve të ndryshme të drejtimit
 • Kuptojnë elementët e një komunikimi efektiv
 • Mësojnë se si drejtimi i duhur mund te ndryshojë kulturën organizative për të siguruar një performancë më të mirë
 • Hartojnë plane dhe organizojnë procese të cilat garantojnë arritjen e objektivave. etj

Përmbledhja e Temave

 • Moduli 1: Diferenca mes Drejtimit dhe Menaxhimit
 • Moduli 2: Vlerat e Drejtimit
 • Moduli 3: Stilet e Drejtimit
 • Moduli 4: Komunikimi Efektiv
 • Moduli 5: Kultura Organizative
 • Moduli 6: Planifikimi dhe Organizimi
 • Moduli 7: Vendimmarrja
 • Moduli 8: Zgjidhja e konflikteve
 • Moduli 9: Organizata që promovojnë të mësuarit

Aftësi Drejtuese

×

Powered by WhatsApp Chat

×