Na Kontaktoni: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Burime Njerëzore

 

Dimension eshte nje shoqeri konsultese ,me një experience 10 vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore.

Ky ekip ofron shërbime të specializuara duke përfshirë:

• Ndertimin e nje Sistemit te plote  të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore duke përfshirë përgatitjen e  procedurave për rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin, vlerësimet e performancës, praktikat e punës,te se drejtës,rregulloret etj;

• Zhvillimin dhe zbatimin e Sistemit të Administrimit dhe Kompensimit për punonjësit (menaxhimi i kohës, lista e pagave, kompensimi, shpërblimet etj);

• Zhvillimin e buxhetit vjetor të Burimeve Njerëzore dhe burimeve të tjera të caktuara në Departamentin e Burimeve Njerëzore;

• Sigurimi i mbështetjes operative dhe këshillave për një zbatim efektiv të strategjive:

   - Zhvillimi i Strategjisë së Rekrutimit;
   - Përgatitja e procedurave për punësimin, njoftimin, intervistat, JD, Shënime etj;
   - Përgatitja e procedurave për zhvillimin e punonjësve të rinj;
 
• Përgatitja e Politikave të Menaxhimit të Performancës dhe ndjekja e zbatimit të tij duke përfshirë disa hapa:
   - Analiza e punës
   - Harta e procesit te punes
   - Riorganizimi i procesit të punës
   - KPI ose KRA
   - Evidencat e raportimit
   - Procesi i monitorimit
   - Sistemin e bonuseve
 

Lini adresën tuaj të e-mailit për të marrë njoftimet më të fundit nga Dimension