Na Kontaktoni: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Rreth Nesh

Kush Jemi Ne

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore. Eksperienca 10 vjeçare e stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore është një potencial në shërbim të organizatave, kompanive, individëve me qëllim përmirësimin dhe konsolidimin e vlerave dhe standarteve profesionale të tregut të punës dhe zhvillimit në vend.

1 Vizioni dhe Misioni

 

  • Të jemi liderë të performancës në industri dhe një partner besnik dhe i vërtetë i organizatave, kompanive dhe bashkëpunëtorëve tanë.
  • Të mbështesim proceset e Menaxhimt të Burimeve Njerëzore për të rritur vazhdimisht vlerat për klientët tanë, për kandidatët dhe punonjësit nëpërmjet një sherbimi cilësor dhe profesional.
  • Të mbajmë partneritete biznesi afatgjata, duke sjellë risi e ide të reja dhe mbajmë standarte perfekte dhe profesionale të sjelljes ndaj tyre.

2Qëllimet

 

   • Tërrisim nivelin profesional të menaxhereve dhe specialistëve të Burimeve njerëzore për bashkëpunëtoret tanë nëpërmjet konsulencës dhe programeve të trajnimit për Menaxhimin Strategjik të BNJ.
   • Të përmirësojmë kulturën e punës në organizata nëpërmjet dhënies së trajnimeve në fushën e aftësive te pergjithshme dhe aftesive të biznesit, duke organizuar programe trajnimi në përputhje me nevojat e organizatave.
   • Të bëjme ri-inxhiniering-un e proceseve të punës dhe të ndihmojmë organizatat të rrisin eficencën e tyre nëpërmjet analizës së proceseve dhe ndërtimit të skemave efikase të proceseve të punës.
   • Të bëjmë procese rekrutimi cilësore dhe në kohë nëpërmjet organizimit profesional të procesit duke siguruar partnerët për ofrimin e kandidatëve potencialë nga tregu i punës.
   • Të ndihmojmë, studentët e sapo diplomuar dhe kandidatët e rinj në tregun e punës, të zbulojnë potencialin e tyre për zhvillim nëpërmjet vlerësimeve të ndryshme të profilit psikologjik dhe kopetencave specifike teknike.

3Ekspertiza dhe Shërbimet

    • Konsultim për Menaxhimin Strategjik të Burimeve Njerëzore.
    • Programe trajnime dhe e-learning.
    • Ri-inxhinierimin e proceseve të punës.
    • Gjetje ekspertësh/ ekzekutivësh/ specialistësh.
    • Procese të plota rekrutimi.
    • Konsultim për rritje në karriere.
    • Identifikim i talenteve nëpërmjet vlerësimeve të profilit psikologjik dhe teknik.

 

4Kodi i Etikës

 

    • Jemi profesionalë me të gjitha palët, partnerët, klientët, kandidatët, shtetin.
    • Promovojmë sjellje korrekte, të sigurta dhe etike.
    • Vlerësojmë ndershmërinë dhe dinjitetin në marrëdhënie ndërmjet palëve.
    • Sigurojmë pajtueshmëri me ligjet, rregullat dhe rregulloret.

 

Lini adresën tuaj të e-mailit për të marrë njoftimet më të fundit nga Dimension