Na Kontaktoni: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Shërbime kontabël

Sherbimet kontabel qe Dimension ofron  jane:

1) Kontabiliteti, Raportimi Financiar, Taksat e korporatave dhe shërbime në lidhje me legjislacionin për korporatat

2) Shërbime që lidhen me taksimin

 • Llogaritja dhe deklarimi i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar;
 • Llogaritja dhe deklarimi i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore;
 • Komunikimi i detyrimeve tatimore klientit nëpërmjet Urdhër Pagesave;
 • Kontrolli, rakordimi i të dhënave të kontabilitetit me të dhënat e deklaruara në organet tatimore;
 • Llogaritja dhe deklarimi i Tatimit Vjetor mbi Fitimin;
 • Hartimi i pasqyrave financiare Statutore;

3) Shërbime që lidhen me bazën ligjore tatimore

 • Këshillim në lidhje me ligjet tatimore sipas kërkesës së klientit;
 • Këshillim në lidhje me ekspozimin tatimor;
 • Shërbime në lidhje me përputhshmërinë me ligjin tatimor; Menaxhimi i çështjeve që lidhen me përputhshmërinë tatimore, identifikimi dhe mitigimi i risqeve tatimore dhe identifikimi i mundësive për përmirësimin e ekspozimit tatimor;
 • Zgjidhja e mosmarrëveshjeve tatimore; Asistencë në procesin e kontrollit tatimor, Observacionet Tatimore dhe Apelimet Tatimore;
 • Transferimi i çmimit; Asistencë ne zhvillimin e strategjisë së tranferimit të çmimit; riorganizimi i transaksioneve midis palëve të lidhura;
 • Këshillim në lidhje me çështjet doganore;

4) Konsulencë Financiare dhe Administrimi

5) Shërbime të Drejtimit të Korporatave

Shoqëria konsulente do të sigurojë shërbime për të përmirësuar praktikat e menaxhimit financiar të klientit që përfshin:

 • Intervista dhe kërkime të tjera për të vlerësuar si duhet hapësira ku praktikat financiare mund të përmirësohen;
 • Zhvillimi procedurave dhe modeleve që mund të aplikohen në mënyrë të atillë që të kontrollohen dhe menaxhohen si duhet aktivitet financiare dhe investuese;
 • Trajnimi dhe udhëzime të tjera për të bëtë të mundur që përsoneli i angazhuar në menazhimin financiar të jetë efektiv dhe të arrihet eficensa;
 • Të asistojë klientin që të departamentizojë dhe strukturojë sic duhet funksionet financiare;
 • Të asistojë klientin që të strukturojë sic duhet funksionet dhe detyrat e personelit që merret me funksionet financiare;
 • Asistojë klientin që të zhvillojë proceset, procedurat dhe modelet që mund të aplikohen në mënyrë që të kontrollojë dhe menazhojë sic duhet aktivitetet financiare dhe investuese;
 • Asistojë klientin që të draftojë paketën e raportimit financiar dhe skedulin e raportimit;
6) Shërbime për pagat
 • Dokumentimi i llogarive të pagave për qëllime të raportimit në institucionet shtetërore;
 • Hartimi i formularëve të pagave, borderove etj. me qëllim kontabilizimn;
 • Raportim klientit në lidhje me detajet e pagave;
 • Raportimi periodik i të dhënave të punonjësve, (ndryshimet në forcën e punës, listepagesat, etj) për qëllime tatimore, dhe institucioneve të tjera, si zyra e punë, fondet e pensionit, kompanitë e sigurimit, etj;

Lini adresën tuaj të e-mailit për të marrë njoftimet më të fundit nga Dimension