Contact Us: +355 4 22 55 506   +355 67 46 47 484

Trainings

Trajnim per Menaxhim Projekti

Trajnim per Menaxhim Projekti
Menaxhimi i projektit është procesi dhe aktiviteti i planifikimit, organizimit, motivimit dhe kontrollit të burimeve, procedurave dhe protokolleve për arritjen e qëllimeve specifike te projektit. Menaxhimi I Projektit mundëson harmonizimin e burimeve financiare, materiale dhe humane duke parandaluar maksimalisht ndodhitë e padëshiruara që shkaktojnë rritje të kostove dhe vonesa.

Measuring the ROI of learning interventions

Measuring the ROI of learning interventions

In the agricultural and industrial economies, companies needed “hard” workers, however the New Economy is putting a premium on “smart” workers. The explosion of knowledge, technology and the shortage of skilled workers have spawned an abundance of books and articles on the topics of lifelong learning, knowledge capital, and intellectual capital.

Achieving Higher Competency Levels at Lower Costs

Achieving Higher Competency Levels at Lower Costs

Blended learning occurs when the best delivery methodologies available for each specific learning objective are incorporated into a curriculum. While you may have been blending pre- and post-program elements into your training mix for years, the increasing prevalence of learning technologies and tools requires a more strategic look at the most effective ways to integrate delivery methodologies.

Trajnimi per Sigurine ne pune

Trajnimi per Sigurine ne pune

Formimi në fushen e sigurise dhe shëndetit në punë si detyrë ligjore e punëdhënësve e punëmarrësve, është një nga masat më efektive për të zvogëluar aksidentet në punë me pasoja në jetën e shendetin e punonjesve dhe dëmet materiale. Vecanërisht është i domosdoshëm që këtë formim, ta ketë sa më të plotë personeli inxhinjero teknik në kantjere ndërtimi si dhe në cdo prodhimtari të klasifikuar me risk të mesëm dhe të lartë.

Designing & Administering Learning Plans

Designing & Administering Learning Plans

Learning and Development is increasingly occupying an important part in the list of the top priorities of organizations. Positive ambition towards growth is crucial and keeping up with the latest advancements is challenging. This is the reason why knowing how to effectively and efficiently design and administer learning plans has become so necessary.

VOC Management

VOC Management

This hands-on workshop addresses the importance of capturing the voice of the customer (VOC) to drive product development, presents how to undertake various VOC methodologies, discusses when they should be used, and leads participants through the process of planning how to capture the VOC.

Leave your e-mail address to get the latest announcements from Dimension