HR MANAGER

Tirane,January 22, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: HR MANAGER(Fier)

Funksionet Bazë :

Përgatit dhe zhvillon funksionimin e të gjitha programeve dhe funksioneve të Burimeve Njerëzore, përgatit strategjitë e BNj për projektet e reja, zhvillimin e personelit, matjes së performancës, përgatitje e procedurave për administrimin e personelit në përputhje me ligjet në fuqi, jep asistencë teknike menaxhimit të kompanise dhe staff-it ekzekutiv, interpreton dhe siguron mbështetjen në standartet e Ligjit Shqiptar të punësimit.

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhon funksionet të Burimeve Njerëzore për Kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e
  detyrave në personel, trajnimin dhe zhvillimin, vleresimet e performances, praktikat e panaireve
  te punesimit , asistencë ndaj punonjësve.
 • Menaxhon praktikat administrimit dhe kompensimit per punonjesit (kontratat, pagat,shperblimet etj ) dhe marredheniet me ZP,inspektoriatin e punes etj .
 • Mbajtja e regjistrimi i inventarit të mallit dhe te aseteve të kompanisë;
 • Zbaton, interpreton dhe monitoron zbatimin në përputhje me Kodin e Punës dhe me politikat e
  kompanise te procedurave te brendshme të Burimeve Njerëzore.
 • Zhvillon apo modifikon rregulla, politika apo standarte, ndjek ndryshimet e legjislacionit ne fuqi dhe aplikon ndryshimet
 • Funksionon dhe punon pro-aktivisht me menaxherët për të zhvilluar strategji për zgjidhjen e
  problemeve në Burimet Njerëzore
 • Supervizon dhe keshillon stafin per tu perqasur sa me shume me vlerat e kompanise, per te rritur frymen e grupit, komunikimin dhe arritjen e objektivave
 • Udheheq procesin per rishikimin e pershkrimeve te punes ,monitorimin e detyrave dhe ngarkeses se punonjesve.Per procesin e rekrutimit dhe trajnimit
 • Perpilon njoftimet per vende vakante pune dhe ndjek procesin e grumbullimit ,selektimit te cv.
 • Ploteson dokumentat e largimit te punonjesve
 • Ben njoftimet perkatese stafit per punonjesit e rinj ne kompani.
 • Zhvillon prezantimin e induction training ( prezantim e komapnise ,filosofise etj )per stafin e ri dhe kordinon me departamentet e tjera per programet specifike
 • Merr pjese ne pregatitjen e planeve te trajnimit me shefat e departamenteve
 • Kryen kerkime ne treg per kurse trajnimi, prezantime, panaire qe perqasen me profilin e kompanise
 • Kryerja e detyrave të tjera të caktuara

Kualifikimet & Aftesite

   • Edukimi: Diplomë Universitare në Financë, Ekonomi, Administrim Biznesi.
   • Eksperienca: Minimalisht 4 vite experience pune në të njëjtin profil. Eksperience ne formulimin e politikave, ne zhvillimin e zbatimin e strategjive te reja dhe procedurave ne fushen e BNJ
   • Aftesi:Të ketë njohuri teknike në lidhje me parimet, teoritë dhe praktikat e marrëdhënieve me punonjësin.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Agronom

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania