SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

SHOP MANAGER

APLIKO taNI

SHOP MANAGER

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshme në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: SHOP MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Përgjegjësia për të dorëzuar planin vjetor në xhiro dhe fitim para interesit dhe amortizimit;
 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të sigurur rendiment;
 • Menaxhimi i niveleve të stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce per kontrollin e stokut;
 • Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi i porosive ditore;
 • Kthimi i përgjigjes për ankesat dhe komentet e klienteve;
 • Shëtitja sistematike në terrenin e shitjeve, biseda me kolegët, klientët dhe identifikimi ose zgjidhja e ceshtjeve urgjente;
 • Organizimi i mbledhjeve ditore me stafin e shitjes;
 • Përgatitja e punonjësve të dyqanit për të patur rendiment;
 • Marrja me cështjet e stafit; intervistimi për pjestarë të rinj potencial për staf; përcjellja e vlerësimeve dhe pasqyrimeve të ecurisë;
 • Organizimi i promocioneve në nivel dyqani;
 • Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmeria për paraqitjen e jashtme dhe të brëndeshme te dyqanit;
 • Marrja pjesë në takimet mujore për shitjet;
 • Regjistrimi i rezultateve të shitjeve dhe analizës së ecurisë;
 • Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek zyrat qëndrore;
 • Koordinimi me departamentin e financës dhe organizimi i shpërndarjes së parave;

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë (preferohen dege te lidhura me Administrim Biznesi);
 • Eksperienca: Të ketë eksperience pune në pozicione të ngjashme minimumi 2 vite;
 • Aftësi: Të ketë njohuri mbi legjislacionin fiskal; Të ketë njohuri shumë të mira te programeve të paketës Microsoft Office si dhe te programit FINANCA 5; Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

STORE MANAGER

STORE MANAGER

APLIKO taNI

STORE MANAGER

APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme në fushën e retail, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: STORE MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Arritja e objektivave të përcaktuara nga departamenti i shitjeve
 • Kordinon aktivitet e përditshme të stafit në pikën e shitjes dhe detyrat e tyre

 • Kontrollon dhe realizon se bashku me stafin procesin e etiketimeve te produkteve, gjendjen e stokut, etj

 • Ndjek faturat hyrese dhe dalese te artikujve si dhe ben regjistrimin e tyre

 • Realizon detyra te tjera qe lidhen me menaxhimin e dyqanit


Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor ne Administrim Biznesi, Finance, Marketing.
 • Eksperienca: 2 vite eksperiencë në fushën e retail.
 • Aftësi: Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER SHITJE

MENAXHER SHITJE

MENAXHER SHITJE

Tirane,April 14, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION me një eksperiencë disa vjecare të stafit të saj në Menaxhimin dhe Zhvillimin e Burimeve Njerezore, nëpërmjet shërbimeve të ofruara përcjell për tregun e punës vlerat më të mira profesionale.

Për një grup të suksesshëm në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER SHITJE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Koordinon dhe kontrollon procesin e shitjes në pikat e shumicës të kompanisë;
 • Kontrollon procesin e shitjes dhe ecurinë e agjentëve të shitjeve;
 • Përgjegjës për bashkërendimin me studiot projektuese gjatë gjithë marrëdhenies për finalizimin e detyrave;
 • Arritja e objektivave të përcaktuara nga departamenti i shitjeve.
 • etj

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor.
 • Eksperienca: 2 vite eksperiencë në fushën e menaxhimit dhe të shitjeve.
 • Aftesi: Aftësi shumë të mira në shitje;Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER PROJEKTI

MENAXHER PROJEKTI

Tirane,April 14, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm në tregun vendas, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER PROJEKTI

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhon dhe zhvillon projektet e deleguara duke përfshirë fazen fillestare hulumtuese të projektit, vlerësimin, planifikimin, konsolidimin, si edhe pajisjen me të gjithë lejet dhe licencat e nevojshme,deri në dorëzimin e projektit;
 • Ofron ekspertizë, kontakte dhe know-how, pa u limituar vetëm në aspektin inxhinierik, në vleresimin, inicimin dhe strukturimin e projekteve ekzistuese;
 • Përgjegjës për bashkërendimin me studiot projektuese gjatë gjithë marrëdhenies për finalizimin e detyrave;
 • Realizon planifikimin dhe menaxhimin e projektit;
 • etj

Kualifikimet & Aftesite

   • Edukimi: DDiplomuar në degën Inxhinieri 
   • Eksperienca: Minimalisht 5 vite eksperiencë të ngjashme në fushën e planifikimit/menaxhimit të projekteve.
   • Aftesi:Aftesi të mira të gjuhës angleze.Aftësi drejtuese të stafit në realizimin e objektivave.Aktiv dhe me iniciativë, proaktiv, me standarde të larta.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

HR-MANAGER

HR MANAGER

Tirane,April 14, 2021
APLIKO taNI

DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: HR MANAGER(Fier)

Funksionet Bazë :

Përgatit dhe zhvillon funksionimin e të gjitha programeve dhe funksioneve të Burimeve Njerëzore, përgatit strategjitë e BNj për projektet e reja, zhvillimin e personelit, matjes së performancës, përgatitje e procedurave për administrimin e personelit në përputhje me ligjet në fuqi, jep asistencë teknike menaxhimit të kompanise dhe staff-it ekzekutiv, interpreton dhe siguron mbështetjen në standartet e Ligjit Shqiptar të punësimit.

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhon funksionet të Burimeve Njerëzore për Kompaninë përfshirë rekrutimin, ndarjen e
  detyrave në personel, trajnimin dhe zhvillimin, vleresimet e performances, praktikat e panaireve
  te punesimit , asistencë ndaj punonjësve.
 • Menaxhon praktikat administrimit dhe kompensimit per punonjesit (kontratat, pagat,shperblimet etj ) dhe marredheniet me ZP,inspektoriatin e punes etj .
 • Mbajtja e regjistrimi i inventarit të mallit dhe te aseteve të kompanisë;
 • Zbaton, interpreton dhe monitoron zbatimin në përputhje me Kodin e Punës dhe me politikat e
  kompanise te procedurave te brendshme të Burimeve Njerëzore.
 • Zhvillon apo modifikon rregulla, politika apo standarte, ndjek ndryshimet e legjislacionit ne fuqi dhe aplikon ndryshimet
 • Funksionon dhe punon pro-aktivisht me menaxherët për të zhvilluar strategji për zgjidhjen e
  problemeve në Burimet Njerëzore
 • Supervizon dhe keshillon stafin per tu perqasur sa me shume me vlerat e kompanise, per te rritur frymen e grupit, komunikimin dhe arritjen e objektivave
 • Udheheq procesin per rishikimin e pershkrimeve te punes ,monitorimin e detyrave dhe ngarkeses se punonjesve.Per procesin e rekrutimit dhe trajnimit
 • Perpilon njoftimet per vende vakante pune dhe ndjek procesin e grumbullimit ,selektimit te cv.
 • Ploteson dokumentat e largimit te punonjesve
 • Ben njoftimet perkatese stafit per punonjesit e rinj ne kompani.
 • Zhvillon prezantimin e induction training ( prezantim e komapnise ,filosofise etj )per stafin e ri dhe kordinon me departamentet e tjera per programet specifike
 • Merr pjese ne pregatitjen e planeve te trajnimit me shefat e departamenteve
 • Kryen kerkime ne treg per kurse trajnimi, prezantime, panaire qe perqasen me profilin e kompanise
 • Kryerja e detyrave të tjera të caktuara

Kualifikimet & Aftesite

   • Edukimi: Diplomë Universitare në Financë, Ekonomi, Administrim Biznesi.
   • Eksperienca: Minimalisht 4 vite experience pune në të njëjtin profil. Eksperience ne formulimin e politikave, ne zhvillimin e zbatimin e strategjive te reja dhe procedurave ne fushen e BNJ
   • Aftesi:Të ketë njohuri teknike në lidhje me parimet, teoritë dhe praktikat e marrëdhënieve me punonjësin.

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

Pozicione Vakante

Agjent – Shitje

Tirane, Albania

Agronom

Tirane, Albania

Specialits IT

Tirane, Albania

Call Center

Tirane, Albania