DREJTOR SHITJESH

DREJTOR SHITJESH

DREJTOR SHITJESH

APLIKO taNI

DREJTOR SHITJESH

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në Shqipëri, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant:
DREJTOR SHITJESH

 

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Kontrollin e punimeve në përputhje me kontratat e sipërmarrjes, projektin, preventivin,
  specifikimet teknike Harton dhe zbaton strategjinë e përgjithshme të shitjeve në përputhje me strategjinë dhe objektivat e kompanisë duke e detajuar në plane veprimi mujore.
 • Rekomandon dhe administron zhvillimin e politikave dhe procedurave për të rritur efiçiencën e shitjeve.
 • Analizon dhe vlereson efektivitetin e shitjeve, produkteve, metodave, kostove dhe rezultateve.
 • Përgatit planet e veprimit dhe skeduleve për identifikimin e klienteve të rinj si edhe planifikon mënyrën e përqasjes së kontakteve të reja.
 • Mobilizon dhe motivon e Ekipin e Shitjeve për arritjen e objektivave të departamentit.
 • Realizon propozime në zhvillimin e të gjitha produkteve të reja.
 • Bashkëpunon me të gjithë departamentet e kompanisë për të siguruar mbarëvajtjen e operacioneve të departamentit që drejton.
 • Informon klientët në lidhje me cilësinë e ndërtimit, çmimet, hipotekimin, financimin që ofron kompania.
 • Ndjek marrëveshjet e kleringut, për t’i finalizuar në afatet e kërkuara.
 • Kontrollon kërkesat e klientëve tek departamentet përkatëse para finalizimit të kontratës.
 • Kryen studim tregu në lidhje me çmimet e tregut nëpër zona të ndryshme të Shqipërisë.
 • Përgatit plane veprimi dhe skedule për të identifikuar targete specifike/klient të rinj dhe planifikon mënyrën e përqasjes së kontakteve të reja. Paraprakisht analizon potencialin e tyre blerës.
 • Mban marrëdheniet me përfaqësuesit e agjencive Real Estate.
 • Negocion me klientin për termat dhe kushtet, mbyll kontratën dhe informon atë për të drejtat edhe detyrimet që lindin me nënshkrimin e kontratës.
 • Kryen përzgjedhjen e pronave nga kompanitë e tjera të ndërtimit kur ka marrëdhënie kleringu.
 • Kontrollon draft kontratën e porosisë/sipërmarrjes dhe të shitjes për çdo projekt, në bashkëpunim me departamentet Juridik, Teknik, Financiar.
 • Realizon objektivat e zhvillimit të biznesit për projektet që mbulon dukekontribuar në informacionet dhe rekomandimet në planet strategjike të kompanisë. Negocion me pronaret e tokave për finalizimin e kontratave të shkëmbimit, ndjek vazhdimisht projektet zhvillimore, si edhe ndarjen e pjesëve takuese për pronaret e tokave pas finalizimit të projekteve zhvillimore.
 • Identifikon mundësitë e zhvillimit të biznesit, duke përcaktuar kërkesat e klientëve, levizjet e tregut, lëvizjet e konkurentëve, parashikimin e levizjeve konsumatore, specifikimet e produktit.
 • Rekomandon politikat e çmimit dhe ofertat e ndryshme për produktet e projekteve në ngarkim.
 • Krijon oferta të personalizuara me klientet duke përshtatur nevojat e klienteve me llojin e produktit që kompania ofron.
 • Negocion dhe finalizon me klientin specifikimet e produktit, kushtet e transaksionit si dhe format e ndryshme të financimit.
 • Sygjeron dhe ofron rekomandime për planet e promovimit të kompanisë dhe produkteve të projekteve kundrejt audiencës së interesuar.dhe KTZ, dhe kushteve të sigurisë së shëndetit e jetës në punë.
 • Kontrollin e përputhshmërisë së projekteve dhe detajeve (Identifikimin e mospërputhjeve mes projekteve arkitektonik – konstruktiv – KUZ – KUB, infrastrukturë inxhinierike nëntokësore), përfshirë rishikimin e detajeve dhe dhënien e zgjidhjeve teknike për zbatim, përfshirë detajimin konstruktiv dhe arkitektonik të elementëve të ndryshëm.
 • Hartimin dhe ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit.
 • Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko ligjor në objekt, si proces-verbale, libreza masash, situacione, akte piketimi e kontrolli etj.
 • Kontrollin e cilësisë dhe çështjet e sigurisë në kantier, si dhe sigurohet se të gjitha rregullat po zbatohen sipas rregullores të menaxhim QA/QC dhe HSE si dhe rregullave në fuqi;
 • Kontrollin e firmave nënkontraktore duke marrë masa për të përmbushur kërkesat ligjore për sigurimin teknik në kantier.
 • Ndjekjen e cilësisë së lëndëve të para që vijnë në kantier nga furnitorët e ndryshëm.
 • Aprovimin e materialeve që implementohen në kantier.
 • Sigurimin e zbatimit të punimeve në përputhje me politiken e menaxhimit të cilësisë të kompanisë.
 • Marrjen në dorëzim të punimeve të zbatimit, kryerjen e Inspektimeve të rregullta.
 • Përgatitjen e listave ose të punimeve me mangësi ose të papërfunduara si pjesë e procesit të kolaudimit.
 • Zbatimin me rigorozitet të kontratave të sipërmarrjes.
 • Zbatimin me rigorozitet të rregullave teknike dhe kodit të veshjes.
 • Përgatitjen e dosjeve të cilësisë për materialet specifike të importit që nuk ka mundësi të analizohen në laboratorë tanë.
 • Ndjekjen e zbatimit të cilësisë në procese të ndryshme teknologjike gjatë zbatimit të punimeve.
 • Organizimin dhe Koordinimin me stafin në varësi (teknik, brigadier, hidraulik, elektricist, topograf) për punime në kantier.
 • Udhëheqjen e punimeve, planifikimin e fronteve të punës për procese dhe kontraktorë të ndryshëm, koordinimin e programit të punës midis kontraktorëve, aty ku puna e tyre ndërthuret në faza të caktuara.
 • Evidentimin e nevojave për materiale dhe mirë administrimin e tyre, të makinerive dhe të fuqisë punëtore në bashkëpunim me Drejtuesin e departamentit te Transportit.
 • Përgatitjen e raporteve ditore, javore me problematikat dhe ecurinë përkatëse.
 • Kontrollin periodik të kostove, në përputhje me preventivin.
 • Identifikimin, planifikimin dhe llogaritjen e volumeve, për zërat e preventivit dhe zërat e punimeve të reja ose të paparashikuara në preventiv

KËRKESAT

 • Eksperienca: Preferohet mbi 5 vjet eksperience pune në sektorin e shitjeve dhe atë imobiliar. Të avantazhuar kandidatët me experience në drejtimin e ekipeve të shitjeve si Menaxher/Drejtor.
 • Aftësi:
  – Të zotërojë shumë mire gjuhën Angleze dhe Italiane.
  – Të ketë aftesi të mira manaxheriale si dhe vendimarrëse.
  – Aftësi të mira ndërveprimi në biznes dhe shitje.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER BRANDI

MENAXHER BRANDI

MENAXHER BRANDI

APLIKO taNI

MENAXHER BRANDI

APLIKO taNI
DIMENSIONështë një kompani këshilluese, trajnuese dhe implementuese në fushën e Menaxhimit strategjik të Burimeve Njerëzore me përvojë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

DIMENSION kërkon të rekrutojë kandidatë për vendin e lirë: MENAXHER BRANDI

DETYRAT & PËRGJEGJËSITË

 • Negocion me kliente, realizon bashkepunime dhe mbyll kontratat
 • Propozon cmimet optimale , eshte pjese e diskutimeve & vendosjes se tyre.
 • Ndjek dhe lehteson procesin e hyrjes se produkteve te reja ne pakice e shumice dhe trajnon shitjet ku eshte e nevojshme per gamen e produktit qe mbulon.
 • Analizon dhe nderton raporte te ecurise se produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje per te permiresuar rezultatet
 • Njeh pozicionimin e konkurrences ne treg dhe nivelin e te njejtave produkte ne tregjet e huaja.
 • Eshte ne kontakt te vazhdueshem me furnitoret e kategorise, mban nen kontroll stokun e kategorise dhe ndjek statusin e porosise.
 • Ndjek projekte te caktuara ne bashkepunim me Furnitorin dhe Menaxherin e Shitjes

KËRKESAT

 • Edukimi: Diplomë të shkollës së larte.
 • Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 3 vite eksperiencë pune ne te njejtin profil
 • Aftësi:
  – Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës Angleze.
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi.

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar janë të mirëpritur të dërgojnë aplikacionin e tyre (CV) në adresën e postës elektronike:rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi specifikoni në rreshtin e temës së postës elektronike vendin e lirë për të cilin po aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER BLERJE

MENAXHER BLERJE

MENAXHER BLERJE

APLIKO taNI

MENAXHER BLERJE

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm tregtar, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: DREJTOR QENDRE TREGTARE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Perzgjedh dhe propozon furnitore potenciale qe permbushin kerkesat dhe kushtet e kompanise
 • Propozon cmimet optimale; eshte pjese e diskutimeve & vendosjes se tyre.
 • Ndjek dhe lehteson procesin e hyrjes se produkteve te reja ne pakice e shumice dhe trajnon shitjet ku eshte e nevojshm per gamen e produktit qe mbulon.
 • Analizon dhe nderton raporte te ecurise se produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje per te permiresuar rezultatet
 • Njeh pozicionimin e konkurrences ne treg dhe nivelin e te njejtave produkte ne tregjet e huaja.
 • Eshte ne kontakt te vazhdueshem me furnitoret e kategorise, mban nen kontroll stokun e kategorise dhe ndjek statusin e porosise.
 • Ndjek projekte te caktuara ne bashkepunim me Furnitorin dhe Menaxherin e Shitjes

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë të shkollës së larte.
  Eksperienca: Preferohet minimalisht të paktën 3 vite eksperiencë pune ne te njejtin profil. Te avantazhuar kandidatet qe kane nje portofol pothuajse te gatshem per furnitore, kontakte nga Kina, Spanja dhe Europa.
 • Aftësi:
  – Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës Angleze.
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni.

Ju bëjmë me dije se vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e profilit do të njoftohen për intervistë.

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

DREJTOR QENDRE TREGTARE

DREJTOR QENDRE TREGTARE

DREJTOR QENDRE TREGTARE

APLIKO taNI

DREJTOR QENDRE TREGTARE

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një grup të suksesshëm tregtar, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: DREJTOR QENDRE TREGTARE

Detyrat & Pergjegjesite

 • Pergjegjes per te gjithe mbarevajtjen e qendres.
 • Pergjegjes per administraten e Groupit dhe per te gjithe shoqerite tregtare te grupit
 • Menaxhon dhe bashkepunon me menaxheret e seciles shoqeri.
 • Pergjegjes per strategjine e tregut.
 • Realizon analize tregu, bashkepunime Leasing, Strategji marketingu etj
 • Analizon oferta dhe bashkepunime te mundshme

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë të shkollës së larte.
 • Eksperienca: Preferohet të paktën 5 vite eksperiencë pune ne role drejtuese ne shoqeri tregtare ose grup shoqerish
 • Aftësi:
  – Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës Angleze.
  – Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe të jetë i aftë të punojë në afate të përcaktuara kohore.
  – Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

CATEGORY MANAGER

CATEGORY MANAGER

CATEGORY MANAGER

APLIKO taNI

CATEGORY MANAGER

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të madhe në tregtimin e pajisjeve IT, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: CATEGORY MANAGER

Detyrat & Pergjegjesite

 • Të kryejë analizën e tregut dhe konkurencës për produktet e kategorisë IT
 • Të përgatisë dhe planifikojë implementimin e produkteve në rafte; aktivitetet promocionale etj
 • Të bashkëpunojë dhe negociojë me furnitorët për koston optimale të produkteve
 • Të përgatisë dhe analizojë raporte për kategorinë që ka në ngarkim;
 • Të bashkëpunojë me departamentet e tjera si Marketingun, Financën, Burimet Njerëzore, Logjistikën, Shitjet etj për arritjen e objektivave të përcaktuara nga kompania

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Diplomë Bachelor.
 • Eksperienca:2 vite eksperiencë në fushën e shitjeve. Te avantazhuar kandidatet qe kane experience ne profile te ngjashme
 • Aftësi: Të jetë i motivuar dhe ambicioz për të arritur rezultate;Të ketë aftësi të mira komunikuese

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing

MENAXHER SHOWROOMI (FR)

MENAXHER SHOWROOMI (FR)

MENAXHER SHOWROOMI (FR)

APLIKO taNI

MENAXHER SHOWROOMI

APLIKO taNI
DIMENSION është një kompani konsultuese, trajnuese dhe zbatuese në fushën e Menaxhimit Strategjik të Burimeve Njerëzore me një eksperiencë disa vjeçare të stafit të saj në Sistemin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për një kompani të suksesshme në fushën e retail, DIMENSION po kërkon të rekrutojë kandidatë në pozicionin vakant: MENAXHER SHOWROOMI

Detyrat & Pergjegjesite

 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet;
 • Menaxhimi dhe marrja e vendimeve kyce per strategjine e shitjeve;
 • Kontakti me klientet (kthimi i pergjigjeve, ankesat, kerkesat, zgjidhja e problematikave etj);
 • Organizimi i mbledhjeve ditore me stafin e shitjes;
 • Përgatitja e punonjësve të showroomit, marrja me cështjet e stafit, përcjellja e vlerësimeve dhe pasqyrimeve të ecurisë;
 • Organizimi i promocioneve në nivel showroomi;
 • Regjistrimi i rezultateve të shitjeve dhe analizës së ecurisë;

Kualifikimet & Aftesite

 • Edukimi: Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë (preferohen dege Administrim Biznesi, Marketing etj);
 • Eksperienca: Të ketë eksperience pune në pozicione të ngjashme minimumi 2 vite;
 • Aftësi: Të ketë njohuri shumë të mira te programeve të paketës Microsoft Office;Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;

Mënyra e Aplikimit:

Mirëpresim aplikimin tuaj (CV) në adresën tonë rekrutime@dimensionhr.al
Ju lutemi të specifikoni në subjektin e-mailit pozicionin vakant për të cilin aplikoni

Ju Mirepresim

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

KAtegori

Financiere

Grafik Designer

Hr-Manager

Arkitekt/e

Java Back End Developer

Agjent Forex

Agjent Shitje

Marketing