Aftesi Drejtuese
Kohëzgjatja:  2 ditë (cdo ditë 6 orë)
Pjesëmarrësit në trajnim: Drejtues të Nivelit të Mesëm dhe të Lartë
Numri i pjesëmarrësve: Në varësi të kërkesave të klientit

Rreth Trajnimit

Trajnimi“Aftësitë Drejtuese” është hartuar për drejtues të nivelit të mesëm dhe të lartë, për të zhvilluar aftësite e tyre menaxhuese dhe drejtuese. Me anë të këtij trainimi pjesëmarrësit do të kenë mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre vendimmarëse, të kuptojnë rëndësinë e komunikimit dhe kulturës organizative, si dhe të fitojnë aftësitë e nevojshme për zgjidhjen e problemeve dhe konflikteve..

Objektivat e Trajnimit

Deri në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:
  • Të evidentojnë qartë diferencën midis drejtimit dhe menaxhimit.
  • Të identifikojnë rolin e vlerave të drejtimit në formimin e sjelljeve dhe qëndrimeve.
  • Të zhvillojnë një të kuptuar të saktë rreth stileve të ndryshme të drejtimit.
  • Të kuptojnë elementët e një komunikimi efektiv.
  • Të mësojnë se si drejtimi i duhur mund te ndryshojë kulturën organizative për të siguruar një performancë më të mirë.
  • Të hartojnë plane dhe organizojnë procese të cilat garantojnë arritjen e objektivave. etj

Permbledhja e Temave

Moduli 1:  Diferenca mes Drejtimit dhe Menaxhimit
Moduli 2:  Vlerat e Drejtimit
Moduli 3: Stilet e Drejtimit
Moduli 4: Komunikimi Efektiv
Moduli 5:  Kultura Organizative
Moduli 6: Planifikimi dhe Organizimi
Moduli 7: Vendimmarrja
Moduli 8: Zgjidhja e konflikteve
Moduli 9: Organizata që promovojnë të mësuarin

Rreth Nesh
Blog
Kontakt

Sherbimet

Konsulence per Manaxhim
Gjetje ekzekutivesh
Rekrutime Personeli
Staff Leasing
Programe trajnimi
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi Financiar
Software per HR

Pozicione Vakante

Ekonomist
Agronom
Agjent-Shitje

Follow Us